ZCG MG-6

Obowiązki właściciela nieruchomości w zakresie odprowadzania nieczystości ciekłych z posesji

Związek Celowy Gmin MG-6 przypomina, że zgodnie z art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.),właściciel nieruchomości, ma obowiązek przyłączenia posesji do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Prawo stanowi, że podłączenie do kanalizacji nie jest wymagane jedynie w przypadku, gdy budowa sieci jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona albo gdy nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

W przypadku, gdy nieruchomość nie posiada możliwości podłączenia do kanalizacji sanitarnej, jej właściciel ma obowiązek wyposażenia jej w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków, które to należy zgłosić do ewidencji prowadzonej przez Związek Celowy Gmin MG-6. Druk zgłoszenia można pobrać ze strony Związku bądź w biurze  przy ul. Warszawskiej 6 w Gorzowie Wlkp. 

Jeśli  nieczystości ciekłe są gromadzone w zbiorniku bezodpływowym, to przypominamy, że musi być on szczelny i opróżniany zgodnie z zapisem §14 regulaminów utrzymania czystości i porządku obowiązujących na terenie gmin- uczestników Związku t.j. nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
Na potwierdzenie powyższego właściciel powinien posiadać umowę na opróżnianie zbiornika bezodpływowego oraz dowody uiszczania opłat zawierające datę odbioru, ilość i rodzaj nieczystości ciekłych, adres i oznaczenie podmiotu odbierającego.

W przypadku  przydomowej oczyszczalni ścieków, częstotliwość  pozbywania się osadów ściekowych została określona w instrukcji eksploatacji. Fakt odbioru tych osadów przez uprawniony podmiot, również powinien być odpowiednio udokumentowany. Lista podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników i transport nieczystości ciekłych dostępna jest na stronie: www.zcg.biuletyn.net

Jeśli właściciel nieruchomości, dla której zostały stworzone warunki podłączenia do sieci kanalizacyjnej, zdecyduje przyłączyć swoją posesję, powinien udać się do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. celem uzyskania ogólnych warunków technicznych podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

Właściciel nieruchomości , który nie będzie mógł udowodnić, że pozbywał się regularnie i zgodnie z prawem nieczystości ciekłych, może zostać ukarany mandatem karnym lub może zostać wobec niego skierowany wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny do 5000 zł.

Strefa klienta

BOK