ZCG MG-6

Zmiany dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6

 

Informujemy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, położonych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w dniu 11 grudnia 2020 r., Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę nr XIV/67/2020 w sprawie objęcia właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zorganizowanym przez Związek Celowy Gmin MG-6 systemem odbioru odpadów komunalnych. W wyniku tej uchwały od 1 marca 2021 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych (wolnostojących) zobowiązani są podpisać indywidualną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z firmą posiadającą ku temu uprawnienia.  

Mając na uwadze powyższe od 01 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. odbiór odpadów w dalszym ciągu odbywać się może w ramach organizowanego przez Związek systemu gospodarki odpadami, jednakże po uprzednim wyrażeniu na to zgody, w formie oświadczenia, o której mowa w artykule 6c ustęp 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Oświadczenie o wyrażeniu zgody należy złożyć na piśmie do końca grudnia 2020 r., osobno bądź wraz z deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, do Biura Związku Celowego Gmin MG-6. Z oświadczenia wynikać powinna zgoda na przystąpienie właściciela nieruchomości (w rozumieniu przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, to jest również współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjnej i osoby posiadającej nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, innego podmiotu władającego nieruchomością) do zorganizowanego przez Związek systemu odbioru odpadów komunalnych. W oświadczeniu wskazać należy nazwę właściciela nieruchomości (jednostki) oraz adresy posiadanych lub zarządzanych nieruchomości.

Brak złożenia oświadczenia do dnia 1 stycznia 2021 r., bądź przekazanie w tym terminie informacji o braku zgody na przystąpienie do zorganizowanego przez Związek systemu gospodarowania odpadami komunalnymi skutkuje wyłączeniem z systemu odbioru odpadów i koniecznością zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej i uiszczania opłat za te usługi, zgodnie z artykułem 6 ustęp 1 punkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części, na których nie zamieszkują mieszkańcy i jest na nich prowadzona działalność oraz powstają odpady komunalne – w zakresie części niezamieszkanej (tzw. nieruchomości mieszane), zgodnie ze wskazaną wyżej uchwałą, od 1 stycznia 2021 r. pozostają w Związkowym systemie odbierania odpadów komunalnych i nadal będą zobowiązani do uiszczania, na rzecz Związku, ustalonej przez Zgromadzenie Związku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Z dniem 1 marca 2021 r., złożona deklaracja dla nieruchomości niezamieszkałych (szkoły, przedszkola, żłobki, świetlice wiejskie, fundacje, kluby, straże pożarne, cmentarze, targowiska, szpitale, zakłady karne, internaty, urzędy, hotele, pensjonaty, nieruchomości przeznaczone wyłącznie na lokale użytkowe, warsztaty, sklepy, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, zakłady szewskie itp., oraz rodzinne ogrody działkowe i inne wolnostojące nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy) przestaje obowiązywać z mocy prawa. Od tego dnia odpady komunalne z terenu tych nieruchomości nie będą odbierane przez Wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Związek.

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie skutkowało koniecznością zawarcia przez te podmioty indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Związek.

Listę podmiotów wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej znajdą Państwo na stronie www.zcg.net.pl w zakładce „gospodarka odpadami” oraz w BIP Związku http://www.zcg.biuletyn.net/?bip=1&cid=1178.

O zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek poinformować Związek, który na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy prowadzi rejestr tych umów.

Podsumowanie:

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych wolnostojących

muszą:
mogą:
  • od 1 marca 2021 r. zawrzeć indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych z uprawnionym operatorem i powiadomić o tym związek MG-6,
  • od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. wyrazić zgodę na pozostanie, w tym okresie, w dotychczasowym systemie odbioru odpadów, wówczas muszą złożyć oświadczenie i deklarację do biura Związku do końca grudnia 2020 r.,
  • w grudniu każdego roku przesyłać do MG-6 dowody uiszczania opłat za  usługi odbioru i zagospodarowania odpadów.
  • już od 1 stycznia 2021 r. zawrzeć indywidualną umowę z uprawnionym operatorem i powiadomić o tym Związek.
 
 

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia w sprawie górnych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku Celowego Gmin MG-6 (również z 11 grudnia br.) górne stawki za odbiór odpadów kształtują się następująco:

  1. za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny nie więcej niż 180,00 zł brutto za 1 m3;
  2. za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób nieselektywny  nie więcej niż 300,00 zł brutto za l m3.

Finalnie oznacza to, że operatorzy nie mogą kalkulować odbioru odpadów powyżej wskazanych wyżej stawek.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej nadal jest zobowiązany przestrzegać zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości oraz uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w których zawarte są częstotliwości odbioru i normatywy dla poszczególnych rodzajów działalności. Nadal wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu Związku MG-6 obowiązują zapisy regulaminu utrzymania czystości oraz obowiązek segregacji na 5 frakcji.

Instrukcja segregowania odpadów komunalnych dostępna jest na stronie Związku: https://www.zcg.net.pl/gospodarka-odpadami/instrukcja-segregowania-odpadow/

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym należą do obowiązków właściciela nieruchomości. Usługę tę, za wynagrodzeniem może świadczyć wybrany operator.

Pojemność pojemników powinna być dostosowana do ilości odpadów i częstotliwości odbioru odpadów, w taki sposób, aby nie dochodziło do przepełniania pojemnika.

Jednocześnie informujemy, że pracownicy Związku Celowego Gmin MG-6 będą prowadzili kontrole, czy podmioty, których dotyczy zmiana, dopełniły swojego obowiązku i zawarły stosowne umowy, a tym samym czy nie podrzucają odpadów do pojemników mieszkańców w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel nieruchomości, który nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny. Może ona sięgać do 5 000 zł.

Jednocześnie przypominamy o konieczności niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uiszczanej do Związku.

Wszelkie pytania, oświadczenia i deklaracje należy kierować do pracowników biura Związku na adres: ul. Warszawska 6, lokal nr 106, 66-400 Gorzów Wlkp. lub mg6@zcg.net.pl lub telefonicznie po nr (95) 7287 102.

Uwaga! W przypadku niezłożenia oświadczenia o pozostaniu w systemie odbioru odpadów organizowanym przez Związek w styczniu i lutym przyszłego roku, dostarczone przez obecnego operatora pojemniki, będą odbierane wraz z ostatnim obowiązującym odbiorem.

                                                                           

 

Strefa klienta

BOK