ZCG MG-6

Odpady budowlane, poremontowe

Odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia robót indywidualnie, we własnym zakresie w gospodarstwie domowym ( m.in. gruz ceglany, odpady z materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, w tym umywalki, muszle ustępowe, wanny itp., usunięte tynki, tapety, okleiny, stolarka budowalna obejmująca m.in.: ościeżnice drzwiowe i okienne – bez szkła, drzwi i ramy okienne), z wyłączeniem odpadów zawierających azbest, należy dostarczać nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180 lub gromadzić w pojemniku dostarczonym przez podmiot uprawniony do świadczenia usług w tym zakresie, w ramach odrębnej opłaty dla wykonawcy tej usługi.

NIE ODDAJEMY:

  • odpadów w ilościach wskazujących na pochodzenie z działalności gospodarczej,
  • jakichkolwiek odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego np. chemikalia nietypowe dla prac domowych,
  • materiałów zawierających azbest.

Jak prawidłowo zagospodarować azbest - jest to odpad niebezpieczny i nie jest przyjmowany w PSZOKu tylko w Instalacji Przetwarzania Odpaów Komunalnych, która znajduje się na ul. Małyszyńskiej 180 – w tym samym miejscu co Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który, jak nazwa wskazuje, przyjmuje odpady komunalne a nie niebezpieczne. Instalację prowadzi firma INNEKO i szczegóły co do przekazania tam azbestu należy uzgodnić z przedstawicielem Instalacji.

Zasady przyjmowania azbestu są opisane na stronie internetowej INNEKO: http://inneko.pl/gospodarka-odpadami/zasady-przyjecia-odpadow/

gdzie w punkcie 7 czytamy:

„Odpady zawierające azbest należy dostarczać do INNEKO szczelnie opakowane w folię. Szczegółowy sposób przygotowania odpadów do transportu określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest z późn. zm. Należy pamiętać, aby spód palety także zabezpieczyć folią. Palet, na których eternit ułożony jest wysoko nie zaleca się piętrować podczas transportu. Palety z uszkodzoną folią nie będą przyjmowane.”

Za tę usługę niestety trzeba dodatkowo zapłacić – wedle stawki przyjętej na Instalacji.

 

Strefa klienta

BOK