ZCG MG-6

Najczęściej zadawane pytania - Zakres gospodarki odpadami

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został nałożony na właścicieli nieruchomości na podstawie regulacji prawnych zawartych w Rozdziale 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.).

Tak więc wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych na których powstają odpady komunalne oraz nieruchomości niezamieszkałych tzw. nieruchomości mieszanych, zobowiązani są do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku nieruchomości zamieszkałych obowiązek uiszczania opłaty na rzecz Związku powstaje za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec lub w przypadku nieruchomości niezamieszkałych tzw. mieszanych - powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Natomiast właściciele nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, zobowiązani są do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Wygaśnięcie obowiązku ponoszenia opłaty może zatem nastąpić tylko wówczas, gdy dana nieruchomość przestanie być zamieszkała (nikt nie będzie mieszkał na danej nieruchomości).

W każdej innej sytuacji właściciel nieruchomości został obowiązany na mocy przepisów prawa krajowego do uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nawet zaistnienie okoliczności, w których podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości świadczy swoje usługi w sposób nieprawidłowy nie stanowi podstawy dla wygaśnięcia lub zmodyfikowania obowiązku w zakresie uiszczania przedmiotowej opłaty.

Dodatkowo należy wyjaśnić, że w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.), opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaliczana jest do kategorii danin publicznych, a właściciel nieruchomości zobowiązany jest do jej wniesienia w wyznaczonym terminie. Obowiązek dokonania opłaty jest zatem bezwzględny i bezwarunkowy.

Podstawą naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożona do Biura Związku Celowego Gmin MG-6 deklaracja o wysokości opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Obowiązek uiszczania opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi, powstaje w momencie zamieszkania na terenie danej nieruchomości mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Natomiast w przypadku nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, właściciele zobowiązani są do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.

Deklaracja o wysokości opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dokumentem, który każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej oraz właściciel nieruchomości niezamieszkałej (prowadzący jakąkolwiek formę działalności gospodarczej, w lokalu który nie należy do zarządu wspólnego) ma obowiązek złożyć w celu samodzielnego podania danych niezbędnych do wyliczenia wysokości opłaty.

Właściciele nieruchomości (zamieszkałych oraz niezamieszkałych) znajdujących się na terenie  Związku Celowego Gmin MG-6 (Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok, miasto Gorzów Wlkp.) są zobowiązani złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Biura Związku Celowego Gmin MG-6 ul. Warszawska 6 lokal 106 w Gorzowie Wlkp.

Obowiązek złożenia deklaracji mają właściciele nieruchomości/ zarządcy nieruchomości/ spółdzielnie mieszkaniowe oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Właściciele mieszkań i mieszkańcy budynków wielolokalowych nie składają odrębnych deklaracji. W przypadku zabudowy wielorodzinnej deklaracje w imieniu mieszkańców, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym, w których ustanowiono odrębną własność lokali, składają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną.

Przez „właścicieli nieruchomości” należy rozumieć także: współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami.

Wysokość zobowiązania określonego w deklaracji obowiązuje za kolejne miesiące do czasu korekty deklaracji lub zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi opłatę o charakterze daniny publicznej na rzecz Gminy – ZCG MG-6. W związku z powyższym wpływające do Biura Związku MG-6 dokumenty: wnioski o zwrot nadpłaty, deklaracje i ich korekty oraz inne wnioski procedowane są zgodnie z Ordynacją podatkową. Jedyną dopuszczalną formą składania tych dokumentów jest forma pisemna, zawierająca oryginalny, własnoręcznie złożony podpis.

Dokumenty oryginalne można składać do Biura Związku Celowego Gmin MG-6 osobiście lub za pośrednictwem poczty. W przypadku posiadania elektronicznego podpisu kwalifikowanego, przedmiotowe dokumenty można także składać za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Z dniem 1 lutego 2015 r., wspólnota mieszkaniowa/ spółdzielnia mieszkaniowa, niezależnie od tego, jaki jest status lokali w budynkach znajdujących się w ich zasobach, powinna w odniesieniu zarówno do budynków jak i lokali w nich się znajdujących:

 • złożyć deklarację na poczet „opłat śmieciowych” za swoich mieszkańców;
 • wyliczyć wysokość należnej opłaty;
 • wpłacić opłatę na indywidualny numer rachunku bankowego;
 • wskazać miejsce ustawienia pojemników na odpady komunalne, tak by możliwy był ich swobodny odbiór w terminach wywozu odpadów;
 • zadbać o ład i porządek w altanach śmietnikowych oraz na terenie wokół altan.

Z dniem 1 lutego 2015 r. mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej nie składają indywidualnych deklaracji o wysokości opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Poszczególni mieszkańcy z dniem 1 lutego 2015 r. winni składać informacje dotyczące ilości mieszkańców do spółdzielni/wspólnoty.

Tak. Związek Celowy Gmin MG-6 przejął obowiązek odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 165,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć zł 00/100).

Związek Celowy Gmin MG-6 prowadzi ciągłą weryfikację wpłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. W przypadku, gdy zostanie stwierdzony brak wpłat lub ich wysokość jest mniejsza od wynikającej ze złożonej deklaracji, zostanie wszczęte postępowanie administracyjne ustalające wysokość tejże opłaty wraz z odsetkami należnymi.

W przypadku stwierdzenia nadpłaty w stosunku do zdeklarowanej wysokości opłaty, nadpłata może zostać zwrócona właścicielowi lub zaliczona na poczet wpłat przyszłych TYLKO PO ZŁOŻENIU PRZEZ STRONĘ ZAINTERESOWANĄ STOSOWNEGO WNIOSKU, OPATRZONEGO WŁASNORĘCZNYM PODPISEM.

Wszystkie zobowiązania, które powstały w okresie od 1 lipca 2013 r. – do 31 stycznia 2015 r. są rozliczane indywidualnie dla wszystkich mieszkańców zabudowy wielorodzinnej.

Zobowiązania powstałe od dnia 1 lutego 2015 r. w zabudowie wielorodzinnej są rozliczane bezpośrednio ze spółdzielnią mieszkaniową/wspólnota mieszkaniową.

Z dniem 1 lutego 2015 r., to spółdzielnia mieszkaniowa bądź odpowiednio wspólnota mieszkaniowa (niezależnie od tego, jaki jest status lokali w budynkach znajdujących się w zasobach spółdzielni mieszkaniowej, bądź danej wspólnoty mieszkaniowej) powinna w odniesieniu zarówno  do budynków jak i lokali w nich się znajdujących:

 • złożyć deklaracje na poczet „opłat śmieciowych” ,
 • wyliczyć wysokość należnej opłaty ,
 • wpłacić opłatę na rachunek Związku Celowego Gmin MG-6.

Informację o wysokości stanu rozliczeń w opłacie za zagospodarowanie odpadami komunalnymi można uzyskać osobiście w Biurze Związku Celowego Gmin MG-6.

Informacje o wysokości stanu rozliczeń nieruchomości zamieszkałych (mieszkańców/osób fizycznych) nie są udzielane telefonicznie, ponieważ jest to niezgodne z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Informacje o wysokości stanu rozliczeń w opłacie udzielane są telefonicznie wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Biuro Związku Celowego Gmin MG-6 nie wystawia faktur z tytułu wniesienia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na jego rzecz, gdyż opłata ta ma charakter podatku. Podstawą zaksięgowania w koszty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób prowadzących działalność jest kopia deklaracji wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty.

Związek Celowy Gmin MG-6 informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr X/48/2020 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie, za wyposażenie nieruchomości w pojemniki odpowiada Związek Celowy Gmin MG-6. Obowiązek ten, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, został przeniesiony na wykonawcę/operatora usługi, który odpowiada także za ich dezynfekcję oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym. Pojemniki pozostają własnością operatora. w przypadku uszkodzenia lub dewastacji pojemnika przez jego użytkownika operator ma prawo dochodzenia z tego tytułu roszczeń.

Zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i nieruchomości niezamieszkałych, odpady komunalne odbierane są według ustalonego harmonogramu odbioru odpadów komunalnych.

Sprawdź harmonogram

Pojemnik na pozostałe odpady komunalne wrzucamy: resztki kuchenne, popiół, pieluchy, waciki, tłusty papier (np. po maśle, margarynie, smalcu);

Pojemnik/Worek na szkło (kolor zielony) wrzucamy: odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego (np. butelki, słoiki po napojach i żywności, szklane opakowania po kosmetykach).

Zanim wyrzucisz odpady do pojemnika/worka: zdejmij zakrętki, kapsle, korki, zaciski, gumowe uszczelki, koszyczki metalowe z butelek po szampanie lub winie musującym, opróżnij wyrzucane opakowania.

Pojemnik/Worek na papier (kolor niebieski) wrzucamy: papier suchy (np. makulatura gazetowa, książki, czasopisma, katalogi, prospekty, zeszyty, itp.);

Pojemnik/Worek na plastik i metal (kolor żółty) wrzucamy: butelki PET (zgniecione), opakowania po chemii gospodarczej, środkach czystości, kosmetykach, tworzywa sztuczne (np. zepsute zabawki, naczynia plastikowe),  opakowania wielomateriałowe (np. karton po mleku, karton po soku), folia (np. torebki foliowe, reklamówki), styropian opakowaniowy, metale, złom.

Pojemnik na bioodpady (kolor brązowy) wrzucamy: odpady ulegające biodegradacji odpady roślinne zielone (np. gałęzie, liście, kwiaty, skoszoną trawę, trociny, korę drzew, warzywa, owoce).

PAMIĘTAJMY O ZGNIATANIU ODPADÓW W CELU ZMINIEJSZENIA ICH OBJĘTOŚCI!

 

Wszelkie zgłoszenia dotyczące realizacji odbioru gabarytowych odpadów komunalnych należy zgłaszać osobiście, telefonicznie lub mailowo do Biura ZCG MG-6 pod nr telefonów:

95 728 71 02

e-mail: bok@zcg.net.pl

lub bezpośrednio do Wykonawców w danym Sektorze, najpóźniej na 2 dni przed terminem odbioru wskazanym w harmonogramie. Odpady te należy wystawić przed posesję lub w wyznaczonych miejscach gromadzenia odpadów, najwcześniej dzień przed terminem odbioru wynikającym z harmonogramu, jednak nie później niż do godziny 06.00 rano w dniu odbioru.

Reklamacja polega na zgłoszeniu niewykonania usługi lub jej wadliwym wykonaniu, polegającym przykładowo na uszkodzeniu pojemnika, niepozostawieniu worków na odpady komunalne, odbiorze odpadów w terminie innym niż wyznaczony harmonogramem.

Reklamacje dotyczące realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych należy zgłaszać osobiście, telefonicznie lub mailowo do Biura ZCG MG-6, pod nr telefonu:

95 728 71 02

e-mail: bok@zcg.net.pl

Każda reklamacja rozpatrywana jest w sposób indywidualny. Na życzenie mieszkańców, po pozostawieniu adresu zwrotnego (e-mail, telefon) informujemy o wyniku rozpatrzenia reklamacji. Zawarte z operatorami umowy na wykonywanie usług odbioru i zagospodarowania odpadów przewidują kary z tytułu braku wykonania usług lub ich wadliwej realizacji.

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (czyli tzw. „PSZOK”) stanowią istotny element systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach do obowiązków własnych gminy zalicza tworzenie PSZOK, zapewniających łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.

Do PSZOK mieszkańcy, którzy złożyli deklarację i wnoszą wynikającą z niej opłatę, mogą dostarczyć  nieodpłatnie wytworzone przez siebie odpady problemowe, a w szczególności:

 • odpady budowlane i remontowe, w szczególności gruz,
 • zużyte sprzęty, meble, dywany i inne odpady wielkogabarytowe,
 • zużyte opony,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady zielone,
 • wszelkiego rodzaju odpady niebezpieczne, chemikalia i opakowania po nich.

PSZOK przeznaczone są do odbioru odpadów komunalnych jedynie od mieszkańców. Odpady dostarczane przez innych wytwórców, w tym właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, nie są przyjmowane bez wniesienia opłaty.

ADRES PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6:

INNEKO Sp. z o.o.

ul. Małyszyńska 180, Gorzów Wlkp.

tel. 95 726 31 27

Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.).

Przedsiębiorca zamierzający na terenie Gmin należących do Związku prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru prowadzonego przez Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6.

Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Miejsce składania wniosku:

Biuro Związku Celowego Gmin MG-6,

ul. Warszawska 6, lokal Nr 106

66-400 Gorzów Wlkp.

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej powinien zawierać:

 • nazwę firmy, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:

 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierać powinno:

 • firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
 • oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia,
 • podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6 dokonując wpisu do rejestru nadając przedsiębiorcy numer rejestrowy.

W przypadku zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na nieruchomości odpadów komunalnych właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia nastąpienia tych zdarzeń.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Nie może. Wyjątkiem jest przypadek, w którym zgłoszona na podstawie nowej deklaracji zmiana danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. W przypadku śmierci mieszkańca właściciel nieruchomości może złożyć nową deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6 określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Ponadto w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie przewidziano odpowiedzialność karną za niezłożenie deklaracji: „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny.”

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, która weszła w życie 6 września 2019 roku na każdego właściciela nieruchomości, zarówno zamieszkałej, niezamieszkałej oraz letniskowej, nałożyła obowiązek segregowania odpadów. Wszyscy, bez wyjątku, mają obowiązek segregować odpady na 5 frakcji (metale i plastiki, szkło, papier, odpady biodegradowalne, odpady zmieszane będące pozostałością po segregacji).

Właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, którzy zadeklarują gromadzenie bioodpadów w przydomowych kompostownikach będą zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie z tych nieruchomości operator nie będzie odbierał frakcji BIO, a właściciel nieruchomości nie będzie mógł przekazywać tej frakcji do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Wnoszone opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią dochód ZCG MG-6. Środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ZCG MG-6 pokrywa koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ZCG MG-6 zapewnia właścicielom nieruchomości pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnianie przyjmowania tych odpadów przez gminę w inny sposób.

Definicja właściciela nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: przez właściciela nieruchomości rozumieć należy także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Jak stanowi art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o odpadach, przez odpady komunalne rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Definicja „odpadów komunalnych” z ustawy o odpadach skupia się więc w głównej mierze na źródle ich powstania (gospodarstwa domowe).

Odpady powstające w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej i odpady poprodukcyjne, nie są odpadami komunalnymi, w związku z czym nie mogą trafić do gminnego systemu gospodarki  odpadami  komunalnymi.  Związek  i jej  mieszkańcy  nie  mogą  ponosić  za przedsiębiorcę kosztów zagospodarowania odpadów wytworzonych w związku z prowadzoną działalnością  gospodarczą  np. odpadów  powstałych  w  procesie  produkcji  lub  w związku z prowadzonym handlem. Odpady powstałe, wytworzone z działalności gospodarczej należy przekazać przedsiębiorcy, który posiada stosowne zezwolenie na ich odbiór.

Od 1 marca 2021 r. właściciele nieruchomości niezamieszkałych (wolnostojących) zobowiązani są podpisać indywidualną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonego przez Związek. O zawarciu umowy na odbiór odpadów komunalnych właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma obowiązek poinformować Związek, który na podstawie art. 6 ust. 5a ustawy prowadzi rejestr tych umów. Dodatkowe informacje: https://www.zcg.net.pl/gospodarka-odpadami/zmiany-dla-wlascicieli-nieruchomosci-niezamieszkalych

Nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części, na których nie zamieszkują mieszkańcy i jest na nich prowadzona działalność oraz powstają odpady komunalne – w zakresie części niezamieszkanej (tzw. nieruchomości mieszane), zgodnie z  podjętą uchwałą Zgromadzenia Związku nr XIV/67/2020 w dniu 11 grudnia 2020 r. w sprawie objęcia właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zorganizowanym przez Związek Celowy Gmin MG-6 systemem odbioru odpadów komunalnych, od 1 stycznia 2021 r. pozostają w Związkowym systemie odbierania odpadów komunalnych i nadal będą zobowiązani do uiszczania, na rzecz Związku, ustalonej przez Zgromadzenie Związku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Strefa klienta

BOK