ZCG MG-6

Najczęściej zadawane pytania - Obowiązkowe zadania ZCG MG-6

W przypadku nie złożenia deklaracji, Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6 określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilości odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

To nie hasło. Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, którzy nie segregują odpadów. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z tą zasadą.
Związek powinien ustalić stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacji). Nie można zadeklarować sortowania selektywnego zbierania odpadów, a wyrzucać wszystkich powstających odpadów zmieszanych do jednego pojemnika – przedsiębiorca odbierający odpady ma obowiązek powiadomić Związek o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości zadeklarowanego selektywnego zbierania odpadów, co pozwoli Związkowi na wszczęcie postępowania administracyjnego, celem nałożenia wyższej opłaty.

Przeterminowane leki oddajemy do aptek, punktów aptecznych ( wykaz w załączeniu ) lub punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) znajdujących się na terenie ZCG MG-6.

Zużyte baterie bądź wrzucamy do specjalnego pojemnika na baterie, które są dostępne np. w marketach, urzędach, czy szkołach lub zanosimy do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) znajdujących się na terenie ZCG MG-6.

Odebrane odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą przekazane do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych trafią tam – odebrane od właścicieli nieruchomości – zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Jeśli dana nieruchomość nie ma właściciela, bo na przykład toczy się postępowanie spadkowe, opłatę wnosi ta osoba, która w danej nieruchomości mieszka lub wytwarza odpady komunalne, niezależnie od sytuacji prawnej lokalu.

Ogródki działkowe są traktowane jako nieruchomości niezamieszkałe, w związku z czym podstawą do naliczenia opłaty jest pojemność pojemnika zadeklarowana przez właściciela nieruchomości oraz to czy odpady w obrębie nieruchomości zbierane są w sposób selektywny, czy nie. W przypadku Ogródków Działkowych deklarację składa Zarząd Ogródków Działkowych.

Odpady niebezpieczne podlegają zbiórce zgodnie z harmonogramem.

 • świetlówki, żarówki,
 • akumulatory,
 • opakowania po środkach i substancjach
 • niebezpiecznych (oleje mineralne, smary, kleje, farby, aerozole, worki po cemencie, itp.),
 • opakowania po środkach ochrony roślin,
 • chemikalia;
 • Przeterminowane leki należy wrzucać do konfiskatorów rozstawionych w aptekach i punktach aptecznych,
 • Zużyte baterie i akumulatorki należy wrzucać do specjalnych pojemników ustawionych w sklepach i placówkach oświatowych,

Odpady NIEBEZPIECZNE z gospodarstw domowych gromadzi się w sposób następujący:

 • leki przeterminowane – w punktach zbiórki zorganizowanych w aptekach i punktach aptecznych lub PSZOKach*,
 • chemikalia – w wyznaczonych PSZOKach*,
 • zużyte baterie – w wyznaczonych punktach zbiórki np. (punktach handlowych prowadzących sprzedaż baterii, szkołach, przedszkolach) lub PSZOKach*,
 • zużyte akumulatory – w placówkach handlowych związanych z działalnością motoryzacyjną oraz w stacjach obsługi i naprawy samochodów lub PSZOKach*,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz AGD odbierane są zgodnie z harmonogramem lub dostarczane indywidualnie do PSZOKów*.

*PSZOK – punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy – uczestnika Związku nie reguluje zasad funkcjonowania punktów skupu surowców wtórnych. Zgodnie z ustawą o odpadach, w punktach zbierania odpadów osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami, mogą bez problemu oddawać metalowe odpady opakowaniowe po produktach żywnościowych oraz makulaturę, ale w przypadku innych odpadów metalowych należy pamiętać, że trzeba obowiązkowo okazać przedsiębiorcy dowód osobisty oraz złożyć wypełniony formularz przyjęcia odpadów metali.

Odpady niebezpieczne takie jak: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory oraz zużyte opony można nieodpłatnie oddać w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Nie. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm. ) nie rozróżnia się osób zamieszkałych ze względu na wiek. Wobec tego stawka opłaty podjęta Uchwała nr XVII/49/2013 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty dotyczy wszystkich osób zamieszkałych na nieruchomości.

Tak, oczywiście składając deklarację w siedzibie Biura Związku Celowego Gmin MG-6 będzie możliwość uzyskania pomocy przy jej wypełnieniu.

Tak. Podane w deklaracji informacje będą podlegały kontroli. Każdy składający deklarację złoży oświadczenie, o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

Na pojemnikach i workach do selektywnej zbiórki odpadów znajdą się odpowiednie naklejki/nadruki z informacją o rodzaju zbieranych odpadów. Jeśli ktoś nie będzie segregował odpadów, wrzucał je nie do tego pojemnika/worka co należy, to otrzyma żółtą kartkę – ostrzeżenie. Jeżeli sytuacja będzie się powtarzać, to zmienimy opłatę z 13 zł od osoby na 19 zł lub, w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, podniesiemy opłatę za pojemniki dla odpadów zbieranych w sposób nieselektywny.

Zgodnie z podjętymi Regulaminami utrzymania czystości i porządku na terenie gminy członkowskich Związku Celowego Gmin MG-6, właściciele nieruchomości powinni zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczyć ich ilość, a także selektywnie zbierać. Jednakże ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza zbieranie odpadów w sposób zmieszany, wiąże się to jednak z wyższą opłatą za odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Nie, ilość pojemników jest przewidziana w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenach Związku Celowego Gmin MG-6. Nie przewiduje on zmniejszenia ilości pojemników np. ze względu na posiadany kompostownik.

Nie. Według ustawy opłata dotyczy osób zamieszkujących, a nie osób zameldowanych.

Tak, jest taka możliwość.

Zmiana danych wymaga podpisu właściciela zatem nie można tej sprawy załatwić przez telefon. Zapraszamy do naszego biura przy ul. Warszawskiej 6, lok. 106 (I piętro) gdzie można przy pomocy naszych pracowników dokonać zmian bądź aktualizacji złożonej wcześniej deklaracji.

 

Tak, odpady biodegradowalne powinny być wrzucane w workach foliowych – zapewni to lepszy stan sanitarny pojemników.

Przesłanie scanu drogą elektroniczną nie wypełnia wymogów określonych UCHWAŁA NR IV/16/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6
z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości. Stąd nie może być potraktowane jako wypełnienie obowiązku złożenia deklaracji.

 

W w/w uchwale określone zostały warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, gdzie deklaracje elektroniczne przesyłane są z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej dalej ePUAP.

 

Nie. Posiadanie kompostownika na terenie nieruchomości nie wpływa na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłata ta jest stała.

Nie. Biuro Związku Celowego Gmin MG-6 nie będzie wystawiać faktur. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie podlega pod VAT, tak samo jak np. podatek od nieruchomości.

W przypadku sprzedaży nieruchomości, osoba sprzedająca (poprzedni właściciel) powinien złożyć deklarację tzw. „zerową”, w której należy podać zerową liczbę mieszkańców. Spowoduje to nienaliczanie opłaty dla byłego właściciela.

Przede wszystkim należy ten fakt zgłosić do Biura ZCG MG-6. Do czasu otrzymania pojemników nie ma obowiązku segregacji odpadów komunalnych. Po otrzymaniu odpowiedniej liczby opisanych pojemników należy podjąć zbiórkę odpadów zgodną ze złożoną deklaracją.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości, który zobowiązał się do segregacji odpadów będzie ponosił niższa opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów. W Polsce ponad 70% śmieci kończy na wysypiskach. Nie wszystkie muszą tam jednak trafiać. Kiedy Związek wprowadzi nowy system gospodarowania odpadami, znaczna część śmieci będzie podlegała odzyskowi i powtórnemu wykorzystaniu. Segregacja oznacza odzysk surowców, a w następstwie – bardziej czyste środowisko naturalne czy rozwój nowych gałęzi przemysłu. Znaczną część odpadów można przerobić albo ponownie wykorzystać. Można też odzyskać z nich cenne surowce, których zapasy tak szybko się kurczą. Przetwarzanie i ponowne wprowadzanie do obrotu surowców wtórnych to duża gałąź przemysłu w krajach zachodniej Europy. W Niemczech, które przekazały gospodarowanie odpadami gminom, tylko 0,5% śmieci trafia na składowiska, a ok. 45% poddawanych jest recyklingowi. Dzięki segregowaniu odpadów możemy odzyskać surowce, które oznaczają nowe, używane przez nas produkty, m.in. kubki, doniczki, a nawet meble czy ubrania.
W nowym systemie gospodarowania odpadami w Polsce będziemy płacić niższe stawki za odbiór posegregowanych śmieci. Warto przy tym pamiętać, że opłata ta obejmuje nie tylko odbiór i transport odpadów, ale też cały system prawidłowego ich zagospodarowania: sortowanie, odzysk surowców, czy unieszkodliwienie niebezpiecznych substancji, a także tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów. Nowe przepisy tworzą pełen system od odbioru po odzysk.

Nie. Jeżeli w ciągu roku nastąpią zmiany danych, które stanowią podstawę do wyliczenie opłaty to właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklaracje w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Nie płaci się za odpady ale za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Różnica w opłacie polega na tym, że jeżeli ktoś będzie odpady segregował to zapłaci mniej, a jeżeli nie będzie ich segregował to zapłaci stawkę wyższą.

Nie. Opłaty, które wpłyną do Związku Celowego Gmin MG-6 z tego tytułu, będą musiały być przeznaczone tylko i wyłącznie na ten cel. Gdy wpływy będą mniejsze, trzeba będzie dopłacać z budżetu, albo rozważyć podniesienie opłaty.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązała radę gminy do dokonania w drodze uchwały wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz do ustalenia stawki takiej opłaty i stawki za pojemnik określonej pojemności. Samorządy Miasta Gorzowa Wlkp. oraz 5 sąsiednich gmin, zgodnie z przepisami ustawy, przekazały te uprawnienia Związkowi Celowemu Gmin MG-6. Jego Zgromadzenie na podstawie Statutu Związku przyjętego przez rady gmin – uczestników Związku, jest więc właściwe do podjęcia uchwał określających metodę oraz stawki opłat. W skład 12-osobowego Zgromadzenia ZCG MG-6 wchodzą prezydent miasta, wójtowie lub ich zastępcy oraz przedstawiciele rad gmin.

W znowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ustawodawca dał możliwość Związkowi stosować więcej niż jedną metodę naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na swoim terenie (od liczby osób, od powierzchni lokalu, od ilości zużytej wody, od gospodarstwa domowego) oraz zróżnicować tą stawkę w zależności od: powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, odbierania odpadów z terenów miejskich lub wiejskich, a także od rodzaju zabudowy. Przeprowadzona analiza silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń, zwaną analizą SWOT, wszystkich metod wykazała, że dla GMIN tworzących Związek Związku Celowego gmin MG-6 optymalne jest naliczanie opłaty od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Za jej przyjęciem przemawia : uniwersalność, powszechność, obiektywność, adekwatność, realność, wykonalność, szczelność, sprawdzalność i proekologiczność. Jej silną strona jest także wysoka akceptowalność społeczna, gdyż metoda ta jest prosta i najbardziej zrozumiała.

Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają na celu objęcie wszystkich nieruchomości systemem odbioru odpadów. Ograniczy to składowanie odpadów na wysypiskach, zmniejszy zjawisko pozbywania się śmieci w sposób nielegalny i niekontrolowany np. poprzez podrzucanie ich do lasu czy palenie w piecach. Nowe regulacje przyniosą też efekt w postaci zwiększenia ilości odzyskiwanych surowców wtórnych.

Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości będzie zobowiązany złożyć do 24 maja 2013 roku. W przypadku mieszkańca Gorzowa Wlkp. Mieszkańcy Gmin – uczestnicy Związku deklaracje byli zobowiązani złożyć w terminie wcześniejszym. Po 1 lipca br. gdy system będzie już w pełni funkcjonował to złożenie pierwszej deklaracji będzie obowiązywało w terminie 14 dni od kiedy na nieruchomości zamieszka pierwszy mieszkaniec. Jeżeli w ciągu roku nastąpią zmiany danych, które stanowią podstawę do wyliczenie opłaty to właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklaracje w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

- dowodzi wielu mieszkańców. W dotychczasowym systemie opłaty były zróżnicowane. Wynikało to często z rachunku ekonomicznego firm odbierających odpady komunalne. W niektórych rejonach (np. na terenie spółdzielni mieszkaniowych) stosowano niższe stawki i równoważono je sobie opłatami w innych (np. na osiedlach willowych). Obniżeniu kosztów sprzyjały sprawne systemy segregacji działające na wielu osiedlach. Jednak można też było je zmniejszać poprzez wywożenie odpadów na dzikie składowiska. Ten nieszczelny system umożliwiający omijanie wymagań i nie gwarantujący osiągnięcia określonych poziomów odzysku i recyklingu musiał się zmienić.

Właściciel nieruchomości. (w tym współwłaściciel, użytkownik wieczysty, zarządca,) będzie zobowiązany dostarczyć/złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do :

1. Biura Związku Celowego Gmin MG-6,

2. Właściwego miejscowo Urzędu Gminy.

 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odpady komunalne mają trafić do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. W Planie gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku w regionie północnym, do którego należą Gminy Związku Celowego Gmin MG-6, jako instalację regionalną wskazuje się Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. Gorzów Wlkp.

Pojemniki powinny być ustawione na terenie nieruchomości, z której te odpady pochodzą. Powinny być łatwo dostępne dla nich oraz firmy odbierającej odpady. Nie mogą też powodować uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców sąsiednich nieruchomości i innych osób. Jeżeli nie ma możliwości ustawienia pojemnika na odpady na terenie swojej nieruchomości, dopuszcza się usytuowanie go na innej, po uzgodnieniu z jej właścicielem i firmą odbierającym odpady.

Związek Celowy Gmin MG-6 informuje, że dnia 31 marca 2015r. na posiedzeniu Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 ustalono nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie ZCG MG-6.

INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 1 CZERWCA 2015R. OBOWIĄZUJĄ PONIŻSZE STAWKI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH:

Ustala się od 1 czerwca 2015 roku stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 13 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny.

Ustala się od 1 czerwca 2015 roku wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 19 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Ustala się od 1czerwca 2015 roku miesięczna stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) Za odbiór odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, w pojemniku:

 1. a) o pojemności 80 l – w wysokości 35,00 zł
 2. b) o pojemności 110 l – w wysokości 48,00 zł
 3. c) o pojemności 120 l – w wysokości 52,00 zł
 4. d) o pojemności 240 l –w wysokości 94,00 zł
 5. e) o pojemności 660 l – w wysokości 258,00 zł
 6. f) o pojemności 770 l – w wysokości 300,00 zł
 7. g) o pojemności 1100 l – w wysokości 430,00 zł
 8. h) o pojemności 5 m3 – w wysokości 1 960,00 zł
 9. i) o pojemności 7 m3 – w wysokości 2 700,00 zł
 10. j) o pojemności 9 m3 – w wysokości 3 528,00 zł
 11. k) o pojemności 16 m3 -w wysokości 6 270,00 zł

 

2) Za odbiór odpadów komunalnych zebranych i odbieranych sposób nie selektywny w pojemniku:

 1. a) o pojemności 80 l – w wysokości 50,00 zł
 2. b) o pojemności 110 l – w wysokości 70,00 zł
 3. c) o pojemności 120 l – w wysokości 76,00 zł
 4. d) o pojemności 240 l – w wysokości 118,00 zł
 5. e) o pojemności 660 l –w wysokości 323,00 zł
 6. f) o pojemności 770 l – w wysokości 375,00 zł
 7. g) o pojemności 1100 l – w wysokości 530,00 zł
 8. h) o pojemności 5 m3 – w wysokości 2 450,00 zł
 9. i) o pojemności 7 m3 – w wysokości 3 375,00 zł
 10. j) o pojemności 9 m3 – w wysokości 4 410,00 zł
 11. k) o pojemności 16 m3 – w wysokości 7 837,00 zł

 

Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w pojemniku:

1) o pojemności 80l – 246,40 zł

2) o pojemności 110l – 339,20 zł

3) o pojemności 120l – 368,00 zł

4) o pojemności 240l – 736,00 zł

 

Ustala się wyższą ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok kalendarzowy od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe jeśli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w pojemniku:

1) o pojemności 80l – 295,70 zł

2) o pojemności 110l – 407,00 zł

3) o pojemności 120l – 441,60 zł

4) o pojemności 240l – 883,20 zł

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska w instytucjach realizujących zadania związane z wdrożeniem w gminach nowego systemu gospodarowania odpadami 1 pracownik powinien przypadać na 10 – 15 tys. mieszkańców, analogicznie w systemie skarbowym jeden pracownik przypada na 10 tys. osób. Na terenie działania ZCG MG-6 mieszka ponad 160 tys. osób . W chwili obecnej w Biurze Związku jest zatrudnionych 7 osób w tym 1 na umowę zlecenie.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałej, na której nie powstają odpady komunalne, należy złożyć deklarację, wpisując zero zamiast stawki opłaty. W momencie zamieszkania w nieruchomości należy niezwłocznie ponownie wypełnić deklarację.

Przedsiębiorca odbierający odpady będzie zobowiązany informować Związek o nieprawidłowościach w tym zakresie (wg art. 9f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie). W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym Związek.

W przypadku nieruchomości zamieszkanych wielkość pojemnika na odpady będzie dostosowana do liczby osób mieszkających pod danym adresem.
Właściciele nieruchomości niezamieszkanych sami wybierają wielkość pojemnika, dostosowują jego pojemność do ilości wytwarzanych odpadów.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można przynieść m.in.:

 • papier, tektura, opakowania,
 • szkło, odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
 • tworzywa sztuczne, w tym opakowania i opakowania wielomateriałowe,
 • metal, w tym odpady opakowaniowe,
 • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • przeterminowanych leków i chemikaliów,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 • odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
 • zużytych opon.

Koniec z poszukiwaniem najatrakcyjniejszej oferty wywozu odpadów! Mieszkańcy będą wnosili do Związku opłaty zgodnie z wyznaczoną w drodze uchwały stawką. W zamian za to Związek wybierze (w przetargu) przedsiębiorcę, który opróżni śmietnik, a jego zawartość wywiezie w odpowiednie miejsce. Co więcej, Związek będzie również musiał sprawować nadzór nad dalszym losem odpadów. Koniec ze zmartwieniami co zrobić ze starą pralką, rozpadającą się szafą, przeterminowanymi lekami albo zużytymi bateriami – Związek będzie organizować i wskazywać mieszkańcom punkty bezpłatnego odbioru takich odpadów. Jeśli mieszkaniec selekcjonuje odpady, to z korzyścią dla środowiska i dla siebie. Za selektywną zbiórkę Związek będzie pobierać niższe opłaty. Zniknie też powód, żeby odpadów pozbywać się przez spalanie w domowych piecach co jest niezgodne z prawem. Objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości sprawnym systemem odbioru odpadów komunalnych, zwiększy ilość odpadów trafiających do instalacji odzysku, a także dzięki temu znikną nielegalne wysypiska odpadów komunalnych.

W wyniku analiz oraz danych dotyczących kalkulacji kosztów za gospodarowanie odpadami komunalnymi od mieszkańców ustalono, że stawka winna zawierać 3 komponenty:
1. Odbiór + transport – uzależniony od ilości kilometrów, które ma do przejechania samo-chód zabierający odpady komunalne;
2. Składowanie – stawka przyjęcia odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpa-dów Komunalnych;
3. Koszty administracji – oprócz kosztów funkcjonowania biura i opłat dla pracowników w opłacie administracyjnej uwzględniono koszty organizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz koszty kampanii informacyjnej dla mieszkańca i koszty edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach.

Nie, ale istnieje obowiązek złożenia deklaracji tzw. „zerowej”, w której należy podać zerową liczbę mieszkańców. Jeżeli na danej nieruchomości ponownie zaczną mieszkać osoby, należy w ciągu 14 dni od momentu zamieszkania złożyć zmianę deklaracji z podaniem rzeczywistej liczby zamieszkujących osób.

Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dostarczone zostaną właścicielom nieruchomości (zamieszkałych i niezamieszkałych) przez Związek Celowy Gmin MG-6, którego członkami są: Bogdaniec, Deszczno, Gorzów Wlkp., Kłodawa, Lubiszyn i Santok. Obowiązkiem właściciela nieruchomości będzie rzetelne wypełnienie deklaracji oraz odesłanie jej do Biura Związku Celowego Gmin MG-6.
W przypadku, gdy deklaracja nie zostanie zwrócona w ustalonym terminie (pierwsza deklaracja winna zostać złożona do dnia 24 maja 2013 r. w drodze decyzji administracyjnej, ustali opłatę właścicielowi nieruchomości.
Po 1 lipca br. gdy system będzie już w pełni funkcjonował to złożenie pierwszej deklaracji będzie obowiązywało w terminie 14 dni od kiedy na nieruchomości zamieszka pierwszy mieszkaniec lub powstaną na danej nieruchomości odpady komunalne. Jeżeli w ciągu roku nastąpią zmiany danych, które stanowią podstawę do wyliczenie opłaty to właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklaracje w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Kompostowanie – jest naturalną metodą unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego. Odpady nadające się do kompostowania powstają szczególnie wiosną, kiedy to wykonywane są prace porządkowe w przydomowych ogrodach i na działkach. Problemem staje się usunięcie nagromadzonych liści, trawy, rozdrobnionych gałęzi i konarów drzew. W większości przypadków, odpady te składowane są na składowisku, gdzie ulegają procesom rozkładu
Proces kompostowania może przebiegać w pryzmach, w kompostownikach wykonanych własnoręcznie lub w termokompostownikach. Z technicznego punktu widzenia najprostszą z metod jest kompostowanie w warunkach naturalnych. Do tej grupy metod zalicza się zarówno kompostowanie przygotowanej masy odpadów organicznych w pryzmach na otwartym powietrzu, stanowiące najstarszy system kompostowania, jak i proste kompostowanie w kompostownikach przydomowych.

Kompostowanie przydomowe można prowadzić w różny sposób. Tradycyjnie materiały do kompostowania układa się w pryzmach, tworząc warstwy kompostu przegradzane ziemią, zapewniając dopływ powietrza i przewracając go co jakiś czas. Pełnowartościowy kompost uzyskuje się tą metodą po około sześciu miesiącach.
Co możemy kompostować?
Kompostujemy substancje organiczne, które nie zawierają składników toksycznych, a przede wszystkim:
– resztki roślinne,
– chwasty,
– odpady kuchenne (obierki, skorupki jaj, fusy, resztki owoców i warzyw, bez mięs i kości)
– popiół drzewny (wprowadza potas),
– torf,
– gnojówka, obornik, krowieniec,
– papier (niezadrukowany),
– darń, osady denne z sadzawki,
– liście i skoszona trawa,
– kora drzew, trociny, drobne lub rozdrobnione gałęzie.
Czego nie można kompostować?
– roślin porażonych chorobami grzybowymi, bakteryjnymi i wirusowymi,
– związków wapnia (przyspiesza to wprawdzie rozkład substancji organicznych, lecz jednocześnie usuwa azot i blokuje rozpuszczalne w wodzie fosforany),
– materiału niedostatecznie rozdrobnionego,
– materiałów skażonych metalami ciężkimi, pozyskiwanych np. z okolic dróg o dużym nasileniu ruchu,
– materiałów wcześniej konserwowanych chemicznie np. skórki pomarańczy, bananów i innych cytrusów.
Zalety kompostowania:
– zmniejszenie o 30-50% ogólnej ilości odpadów kierowanych na wysypiska,
– unieszkodliwienie odpadów pod względem sanitarno-epidemiologicznym,
– produkcja kompostu niezbędnego dla zapewnienia urodzajności gleb (w Polsce ok. 60% gleb ma niedomiar humusu),
– proste technologie kompostowania,
– niski koszt inwestycji i eksploatacji,
– łatwość składowania niewykorzystanego kompostu.

Dodatkowo właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę bioodpadów do własnego kompostownika, ma obowiązek zarejestrować go w Związku i podpisać zobowiązanie, że będzie realizował obowiązek w sposób zgodny z zasadami oraz wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazywał do wykorzystania operatorowi/przedsiębiorcy.

 

Opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów będą trafiały do Związku Celowego Gmin MG-6.
Związek Celowy Gmin MG-6 za wniesione opłaty zleci przedsiębiorcy wybranemu na drodze przetargu odbiór odpadów od mieszkańców z obszaru Związku Celowego Gmin MG-6.

W związku z tym, że osoby które zadeklarują prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów mają płacić za odbiór odpadów mniej niż osoby, które nie będą jej prowadzić, dlatego muszą z tego obowiązku się wywiązywać. Pierwszą/wstępną weryfikację prowadzić będzie przedsiębiorca odbierający odpady w imieniu Związku.

Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem przez odbierającego odpadów będzie sprawować Związek Celowy Gmin MG-6.

Pojemność pojemników musi być dostosowana do przewidywanej produkcji odpadów. Wszelkie nie mieszczące się odpady powinny być wywiezione do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gdzie zostaną przyjęte nieodpłatnie. Za porządek wokół pojemników odpowiada podmiot wyłoniony w ramach zamówienia publicznego na wywóz odpadów i w razie takiego przypadku zabiera nadmiar zebranych odpadów a następnie zgłasza Zamawiającemu fakt zebrania większej ilości odpadów, niż przewidywana określona w deklaracji dostosowana do pojemności pojemnika.

Deklarację składa właściciel nieruchomości.
Pod pojęciem właściciela nieruchomości – rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne osoby władające nieruchomością.

W przypadku Związku Celowego Gmin MG-6 usługa ta będzie prowadzona przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek zapewnienia na nieruchomości pojemnika na odpady oraz utrzymania go w czystości spoczywa na właścicielu/zarządcy nieruchomości. Jednak ustawa dopuszcza świadczenie przez przedsiębiorcę usług dodatkowych, do których może należeć dostarczenie pojemników do zbierania odpadów czy utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym.

Opłata za zagospodarowanie odpadów trafi bezpośrednio do Związku Celowego Gmin MG-6. Każdy właściciel nieruchomości będzie posiadał indywidualny numer konta, na który będzie wnosił opłaty.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach opłaty mają pokryć koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ustawa zalicza do nich koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w których mieszkaniec nieodpłatnie będzie mógł zostawić odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz odpady pochodzące z remontów nieruchomości. Opłata będzie zawierała także koszty administracyjne związane z organizacją systemu oraz obsługi administracyjnej tego systemu.

„Związek Celowy Gmin MG-6 informuje, że obecnie rozsyłane są do Państwa zawiadomienia o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z indywidualnymi rachunkami bankowymi.

W momencie otrzymania zawiadomienia prosimy o wypłaty na indywidualny rachunek bankowy.

 

Związek ma obowiązek prowadzenia (zorganizowania) selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Przepis w tym zakresie jest sformułowany kategorycznie, w formie nakazu (gminy nie mają wyboru, czy prowadzić selektywne zbieranie odpadów, czy też nie – jest to obowiązek wynikający z ustawy). Selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji. Związek musi stworzyć punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych.

Selektywna zbiórka odpadów ma wspomóc, a w zasadzie dać możliwość osiągnięcia przez gminę wymaganych poziomów recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów przekazanych do składowania.
* Osiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu
Do 31 grudnia 2020 roku gminy powinny osiągnąć:
– poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
– poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Związek jest zobowiązany ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
– do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
– do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

* Gospodarowanie odpadami komunalnymi
Związek zapewnia budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami:
a) regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – ZCG MG-6 posiada RIPOK spełniająca wszystkie wymagania ustawowe w ZUO Gorzów Wlkp. – Chróścik,

* Zadania ewidencyjne Związku:
W celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy samorządy gminne zobowiązane są do prowadzenia ewidencji:
– zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
– przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
– umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Sprawdź jakie Ty masz obowiązki w związku z funkcjonowaniem nowej ustawy.

 

Zgodnie z zapisami ustawy do obowiązków właściciela nieruchomości należy:
a) selektywne zbieranie odpadów komunalnych, zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy/miasta,
b) złożenie rzetelnej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami – deklarację do wypełnienia Związek dostarczy właścicielom nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. W razie niezłożenia deklaracji do 24 maja 2013 r., Związek w drodze decyzji samodzielnie wyliczą wysokość opłaty,
c) rozwiązanie z dniem 1 lipca 2013 r. obecnie obowiązującej umowy zawartej przez właścicieli nieruchomości z firmą wywożącą odpady,
d) wnoszenie na rzecz Związku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (od 1 lipca 2013 r.).

W dotychczasowym systemie właściciele nieruchomości sami wybierali firmę odbierającą odpady komunalne, zwykle oferującą najniższą cenę, nie zastanawiając się kwestią ich dalszego zagospodarowania. Tymczasem odpadów ciągle przybywa. Rosną też wymagania związane z ich zagospodarowaniem. Normy unijne zobowiązują gminy do osiągnięcia już od tego roku określonych poziomów odzysku i recyklingu. Jeśli tego nie zrobią grożą im surowe kary finansowe. Odpadów nie można w nieskończoność kierować na składowiska, gdyż w hierarchii postępowania z odpadami jest to najgorsza metoda ich zagospodarowania. Trzeba więc budować sortownie i spalarnie, doskonalić system selektywnego zbierania, a także rekultywować tereny obecnych składowisk, gdyż zagrażają one środowisku.

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (czyli tzw. „PSZOKi”) stanowią istotny element systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Europie Zachodniej i w Skandynawii, a od niedawna także w coraz większej ilości polskich miast i gmin. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadzana obecnie przez samorządy, do obowiązków własnych gminy zalicza tworzenie PSZOK-ów zapewniających łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy.
Nie sposób wyobrazić sobie efektywny system gospodarowania odpadami komunalnymi miejsca, do którego mieszkańcy dostarczyć mogą wytworzone przez siebie odpady problemowe, a w szczególności:
– odpady budowlane i remontowe, w szczególności gruz,
– zużyte sprzęty, meble, dywany i inne odpady wielkogabarytowe,
– zużyte opony,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
– odpady zielone,
– wszelkiego rodzaju odpady niebezpieczne, chemikalia i opakowania po nich.

Wszyscy wytwarzamy odpady dlatego ich selekcja i zbiórka stały się naszym wspólnym problemem, którego rozwiązanie wymaga poparcia i zaangażowania całego naszego społeczeństwa.
Segregujemy odpady ponieważ:
– zmniejszamy ilość i szkodliwość odpadów trafiających na składowisko;
– selektywna zbiórka jest źródłem surowców wtórnych, których ponowne przetworzenie wymaga najczęściej mniejszego nakładu materiałów i energii niż w przypadku produkcji z surowców pierwotnych;
– sortowanie odpadów chroni środowisko, w którym żyjesz,
– najbardziej skuteczne jest segregowanie odpadów w miejscu ich powstawania, to znaczy w Twoim domu,
– każda tona odzyskanej makulatury pozwoli zaoszczędzić 1200 litrów wody w papierni oraz 2,5m3 przestrzeni na składowisku,
– aby wyprodukować 1 tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew,
– powtórne wykorzystanie około 1 tony szkła pozwala zaoszczędzić: 580 kg piasku, 180 kg sody kalcynowanej, 180 kg wapienia i 60 kg skalenia,
– w przyrodzie papierowa chusteczka rozkłada się przez 3 miesiące, zapałka przez 6 miesięcy, guma do żucia przez 5 lat, puszka przez 200 lat, a plastikowa butelka przez 100 do 1000 lat. A gdyby tak były posegregowane butelki i puszki ponownie przetworzyć, wówczas… z 27 plastikowych butelek można wyprodukować jedną bluzę z polaru, z 19 000 puszek po konserwach 1 samochód, a z 670 puszek po napojach gazowanych – 1 rower,
– odzyskując szkło tylko z 1 butelki można zaoszczędzić tyle energii ile zużyłaby 100W żarówka świecąca bez przerwy 4 godziny (szkło nie ulega rozkładowi i może być wykorzystywane nieograniczoną ilość razy).
Ograniczenie ilości odpadów, jakie trafiają na składowiska, to czyste miejsca, w których obracamy się i żyjemy, to ograniczona eksploatacja zasobów naturalnych poprzez wykorzystanie w produkcji surowców wtórnych, to również oszczędności finansowe segregującego odpady i organizatora zbiórki.
Aby selektywna zbiórka przyniosła wymierne efekty konieczne jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców miasta, więc jeśli jeszcze nie segregujesz odpadów zacznij już od dziś!!!

Zgodnie z Uchwałą V/18/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/50/2013 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi., właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 10-go każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.”

W zabudowie wielorodzinnej właściciel, zarząd nieruchomości w momencie złożenia deklaracji oświadcza Związkowi czy na terenie nieruchomości gromadzenie odpadów będzie prowadzone w sposób selektywny. Tym samym określa zapotrzebowanie na pojemniki. W zależności od decyzji może to być pojemnik tylko na odpady zmieszane lub mogą być jeszcze dodatkowo pojemniki na odpady gromadzone selektywnie (3 podstawowe frakcje).

Opłatę należy uiścić na indywidualny rachunek bankowy bez uprzedniego wezwania do zapłaty.

Zgodnie z Uchwałą V/18/2015 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6 z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/50/2013 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 10 kwietnia 2013r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi., właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 10-go każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy.”

Nową opłatę uiszczamy za miesiąc, w którym była dokonana zmiana.

Np. jeżeli zmiana była zgłoszona 30 września to nową opłatę uiszczamy już za miesiąc wrzesień.

 

Celem zmian jest zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi mają sprawić, że nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska, bo wszyscy mieszkańcy będą objęci systemem zbierania odpadów.

Nadwyżkę takich odpadów będzie można zawieźć do Punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zagospodarować we własnym zakresie w przydomowych kompostownikach.

Strefa klienta

BOK