ZCG MG-6

Nieruchomości niezamieszkałe do skontrolowania

środa, 28 lutego 2024

Związek Celowy Gmin MG-6 przypomina, że właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Związku MG-6 (szkoły, firmy, zakłady pracy, sklepy, urzędy, biblioteki, restauracje itp.) są zobowiązani do udokumentowania, w formie umowy oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi, korzystania z usług przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Związek i dostępnego pod linkiem:

 https://zcg.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2023_10/BIPF608C318C52C4FZ/zmiany_wpisy_rdr_25_10_2023.pdf).

W związku z powyższym, przedsiębiorcy zobowiązani są do przedstawienia kopii zawartej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne oraz kopii dowodów uiszczania opłat za te usługi (za okres 3 miesięcy wstecz) w terminie do dnia 30.04.2024 r.

Dokumenty można dostarczyć w następujący sposób:

  • przesłać na adres poczty elektronicznej: mg6@zcg.net.pl
  • przesłać na adres: Biuro Związku Celowego Gmin MG-6, ul. Warszawska 6/106, 66-400 Gorzów Wlkp.
  • dostarczyć osobiście: Biuro Związku Celowego Gmin MG-6, ul. Warszawska 6/106, 66-400 Gorzów Wlkp.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.), Związek  ma obowiązek prowadzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W terminie 06.05.2024 r. - 31.08.2024 r. pracownicy Biura Związku, przeprowadzą kontrole przedsiębiorców, którzy nie okazali wymaganych dokumentów w wyżej wskazanym terminie.

Jednocześnie informujemy, że przedsiębiorcy, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na odbiór odpadów, powinni uczynić to niezwłocznie.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 ze zm.), za uchylanie się od obowiązków określonych w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

Strefa klienta

BOK