ZCG MG-6

Kontrola nikogo nie ominie!

poniedziałek, 26 lutego 2024

Mieszkańcu, możesz poddać się kontroli w dogodnym dla Ciebie terminie!

Posiadasz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków?

Przeczytaj nasz komunikat!

 

Od 2022 roku Związek Celowy Gmin MG-6, co najmniej raz na dwa lata, musi przeprowadzić kontrolę właścicieli nieruchomości, na których znajdują się zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, pod kątem wypełniania swoich obowiązków.

Co kontrolujemy?

  • spełnienie obowiązku posiadania umowy, z upoważnionym przedsiębiorstwem, na opróżnianie szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków;
  • częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków,
  • rachunki za odbiór nieczystości potwierdzające zachowanie, wymaganej regulaminem utrzymania  czystości i porządku na terenie ZCG MG-6, częstotliwości.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny to uczynić niezwłocznie!

Pamiętaj aby regularnie opróżniać szambo i wymagać rachunku za każde jego opróżnienie z nieczystości ciekłych i przechowywać go minimum 12 miesięcy.

 

Możesz już dziś wypełnić swoje obowiązki kontrolne bez wezwania!

Zapraszamy do Biura Związku Celowego Gmin MG-6

ul. Warszawska 6, lokal 107 w Gorzowie Wielkopolskim

godziny przyjmowania i obsługi:

  • poniedziałek 7.30-16.30
  • wtorek-czwartek 7.30-15.00
  • piątek 7.30-13.30.

 

  • Jeśli posiadasz zbiornik bezodpływowy przynieś ze sobą umowę zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz dokumenty dowodzące opróżnianie szamba z częstotliwością wskazaną w regulaminie (posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba z ostatniego roku).​
  • A jeśli posiadasz przydomową oczyszczalnię ścieków, okaż umowę zawartą z podmiotem posiadającym zezwolenie na opróżnianie przydomowych oczyszczalni ścieków, co najmniej dwa ostatnie dokumenty dowodzące jej opróżniania oraz instrukcję eksploatacji oczyszczalni, jeśli posiadasz.

Jeśli nie poddasz się kontroli, zostaniesz wezwany do osobistego stawiennictwa i okazania wymaganych dokumentów w Biurze Związku, w ściśle wyznaczonym terminie.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem, właściciel nieruchomości zobowiązany jest do pozbywania się  nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiorniku bezodpływowym oraz opróżniania przydomowej oczyszczalni ścieków. Opróżnianie należy prowadzić w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości uwzględniając, że:

1) właściciele nieruchomości gromadzący nieczystości ciekłe w zbiornikach  bezodpływowych zobowiązani  są do ich opróżniania, korzystając z usług podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zbiorniki te winny być opróżniane w sposób systematyczny, nie dopuszczając do ich przepełnienia, lecz nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące, zaś w przypadku, gdy udokumentowane zużycie wody, pochodzącej z sieci wodociągowej dla danej nieruchomości, nie przekracza 15 m3 w ciągu roku kalendarzowego, nie rzadziej niż 1 raz na 3 miesiące.

2) właściciele nieruchomości gromadzący nieczystości ciekłe w przydomowych oczyszczalniach ścieków,  zobowiązani  są do ich opróżniania, korzystając z usług podmiotu posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  i transportu nieczystości ciekłych. Oczyszczalnie te winny być opróżniane zgodnie z ich instrukcją eksploatacji, nie rzadziej niż raz na rok kalendarzowy;

Chcesz wiedzieć więcej?

Obowiązek kontroli mieszkańców wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Celowego Gmin MG-6.

 

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6.

Wykaz przedsiębiorców znajduje się na stronie: https://zcg.biuletyn.net/fls/bip_pliki/2023_12/BIPF60CD91B2D347CZ/Ewidencja_udzielonych_i_cofnietych_zezwolen_19_12_2023.pdf

 

Zapobiegajmy zanieczyszczaniu środowiska, gleby, wód gruntowych.

Niewłaściwe odprowadzanie ścieków negatywnie wpływa na bezpieczeństwo człowieka i otaczającej go przyrody.

Strefa klienta

BOK