ZCG MG-6

Zmiany dla nieruchomości „mieszanych”, czyli takich, które w części stanowią nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

piątek, 31 grudnia 2021

 

 

Dnia 23 września 2021 r. pojawiła się długo oczekiwana przez samorządy, zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Zmienione przepisy umożliwiły urealnienie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach niezamieszkałych, które w części stanowią nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne np. lokale usługowe w bloku mieszkalnym.

Poprzednia ustawa, z 19 lipca 2019 roku wprowadziła zupełnie nierynkowe, całkowicie odbiegające od rzeczywistości, maksymalne stawki opłat od nieruchomości niezamieszkałych. Ustawa narzuciła sztywną opłatę za pojemnik 1100 litrowy, która  nie mogła być wyższa niż 54,18 zł miesięcznie, co absolutnie nie przystawało do kwoty za zagospodarowanie tych odpadów. Równocześnie inne zapisy tej samej ustawy spowodowały gwałtowny wzrost kosztów obsługi systemu, który odbił się na stawce za odbiór i zagospodarowanie odpadów płaconej przez mieszkańców

Zgromadzenie Związku Celowego Gmin MG-6, z obawy przed finansowymi konsekwencjami wprowadzenia górnych stawek opłat, zdecydowało wówczas o wyłączeniu nieruchomości niezamieszkałych z systemu odbioru odpadów komunalnych organizowanego przez Związek. Pozostawiono w systemie odbioru odpadów jedynie nieruchomości niezamieszkałe w tzw. zabudowie mieszanej – tj. nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Kolejna zmiana  ustawy pozwoliła na przyjęcie stawek opłat, które pokryją rzetelnie obliczone koszty utrzymania systemu dotyczące zabudowy niezamieszkałej. Uchwała Zgromadzenia określająca nowe stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych w zabudowie tzw. mieszanej, została podjęta i opublikowana w dzienniku urzędowym województwa lubuskiego na 14 grudnia 2021 r.

Nowe stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych w zabudowie mieszanej, na terenie Związku MG-6, będą obowiązywały od 1 stycznia 2022 roku.

Strefa klienta

BOK