ZCG MG-6

Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

piątek, 11 czerwca 2021

Informujemy, że w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która nastąpi od 1 lipca 2021 r., właściciele nieruchomości nie mają obowiązku zmiany deklaracji.
Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, właściciele nieruchomości zostaną  zawiadomieni o obowiązującej ich wysokości opłaty.

Zmiana ilości osób w deklaracji w celu obniżenia opłaty, niezłożenie deklaracji za odbiór i zagospodarowanie odpadów obarczone jest karą grzywny w wysokości od 500 do 5.000 zł. Dodatkowo, w tej sytuacji organ przeprowadzi z urzędu postępowanie administracyjne i wyda decyzję określającą  wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie zgromadzonego materiału.

Strefa klienta

BOK