ZCG MG-6

Od 1 lipca 2021 r. podwyżka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

wtorek, 8 czerwca 2021

Zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, konieczność samobilansowania się systemu odpadowego, brak istotnych przepisów w systemie odpadowym oraz pandemia powodem wzrostu opłaty za odpady na terenie Związku Celowego Gmin MG-6.

8 czerwca 2021 roku Zgromadzenie Związku Celowego Gmin MG-6  podjęło uchwałę o podwyżce opłaty za odpady do kwoty 32 zł za osobę miesięcznie. Obecnie obowiązująca stawka (24 zł) nie pozwala na bilansowanie się systemu odpadowego w związku.


Konieczność  podwyżki wynika z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która zmieniła sposób opłacania odbioru śmieci. Od kwietnia ubiegłego roku, z chwilą rozpoczęcia umowy z obecnymi operatorami, zaczęła obowiązywać konieczność tonażowego rozliczania odebranych i przekazanych do zagospodarowania odpadów. Do tej pory obowiązywała stała, miesięczna opłata ryczałtowa, która pozwalała utrzymać opłatę śmieciową na stałym poziomie, przynajmniej na czas trwania umowy z danym operatorem. Obecnie operator wystawia fakturę za każdą tonę odebranych odpadów.

Faktura za grudzień ubiegłego roku przekroczyła kwotę 4 mln zł, gdy w latach ubiegłych  miesięcznie płaciliśmy około 2,5 mln.

Gros kwoty uiszczanej przez mieszkańców pochłania sam odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów.

 

Niestety, w czasie pandemii, zaczęliśmy wytwarzać więcej odpadów niż dotychczas. Praca i nauka zdalna spowodowała, że odpady, które wytwarzaliśmy w miejscu pracy, na studiach, pozostały w domowych pojemnikach na odpady. Zauważalny jest również lawinowy wzrost tonażowy przekazywanych do zagospodarowania, w ramach stawki, gabarytów  (czy to w zbiórkach mobilnych, czy to przekazywanych bezpośrednio do PSZOK).

Szacowane w ubiegłym roku, na podstawie danych historycznych, limity ilości odpadów wytworzonych przez mieszkańców w ciągu dwóch lat (na czas trwania obecnej umowy z operatorami) na pierwszym sektorze zostały praktycznie wyczerpane. Związek planował realizację obecnej umowy do końca lutego 2022 roku, niestety ilość wytworzonych odpadów pozwoli na realizację umowy zaledwie do sierpnia br. z koniecznością ogłaszania nowego przetargu o pół roku wcześniej, niż było to planowane. Rosnąca co roku liczba odpadów wytwarzanych na terenie Związku jest poniekąd konsekwencją potrzeby podwyżki odpadów.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na podwyżkę opłaty śmieciowej jest nadal znaczna różnica w ilości fizycznie mieszkających na terenie Związku osób, a ilości wykazanej w  deklaracjach. Za te osoby niestety płacą uczciwie deklarujący i uiszczający opłatę mieszkańcy.


Po analizie odstąpiliśmy od pomysłu rozliczania mieszkańców za odpady wedle ilości zużytej wody (nieprecyzyjne przepisy, ryzyko nałożenia limitów, zaskarżanie tej metody np. w Warszawie, gdzie opłata śmieciowa wzrosła drastycznie), natomiast będziemy nieustannie, wszelkimi możliwymi sposobami, szukali osób, które nie są celowo ukazywane w deklaracji odpadowej.

Na uwagę zasługuje również fakt opieszałości naszego rządu we wprowadzaniu przepisów, które pozwoliłyby odciążyć przysłowiowego Kowalskiego, szczególnie przepisy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań czy też przepisy o systemie kaucyjnym, którego w naszym kraju brakuje, a zdecydowanie wpłynąłby na obniżenie stawki za odbiór odpadów.

Zgodnie z przepisami art 6r Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system  gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez gminę/związek powinien się  samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalenia wysokości ponoszonych przez mieszkańców opłat - na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami - stanowisko Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 5 lutego 2018 r.

Stan samobilansowania systemu osiągniemy tylko wówczas, gdy stawka zostanie podniesiona do kwoty 32 zł za osobę. Nowa stawka będzie obowiązywała od 1 lipca 2021 r.

 

Strefa klienta

BOK