ZCG MG-6

Związek Celowy Gmin MG-6 informuje

piątek, 17 stycznia 2020

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, która weszła w życie 6 września 2019 roku na każdego właściciela nieruchomości, zarówno zamieszkałej, niezamieszkałej oraz letniskowej, nałożyła obowiązek segregowania odpadów. Jednocześnie w ustawie wskazano roczny okres dla gmin na przygotowanie wszystkich zmian i dostosowanie regulaminów utrzymania czystości i porządku w gminach.  Zmiany wynikające z nowelizacji ustawy zaczną obowiązywać na terenie Związku najwcześniej 1 marca 2020, aczkolwiek data ta uzależniona jest od terminu zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów z operatorami wyłonionymi w postępowaniu przetargowym.

Już dziś warto złożyć deklarację i zmienić sposób gromadzenia odpadów, aby nauczyć się poprawnie segregować odpady i w konsekwencji uniknąć wysokich kar za brak segregacji.

Najważniejsze zmiany wniesione ustawą:

  • wszyscy, bez wyjątku, mają obowiązek segregować odpady na 5 frakcji (metale i plastiki, szkło, papier, odpady biodegradowalne, odpady zmieszane będące pozostałością po segregacji);
  • w związku z powyższym, wszyscy, którzy zadeklarowali brak segregacji będą zobligowani zmienić swoją deklarację i wskazać nowy sposób gromadzenia odpadów;
  • zmienia się termin składania nowych deklaracji. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (poprzednio 14 dni od daty zmiany);
  • brak możliwości złożenia deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania za okres wsteczny! Zgodnie z zapisami znowelizowanej ustawy właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytuły opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny, z wyjątkiem przypadku śmierci mieszkańca danej nieruchomości. Jeżeli zmniejszenie spowodowane jest śmiercią mieszkańca przyjęcie deklaracji możliwe jest w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia;
  • odpowiedzialność karna za niezłożenie deklaracji: „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – podlega karze grzywny.”;
  • niższa opłata przy korzystaniu z kompostownika - właściciele nieruchomości zamieszkałych, jednorodzinnych, którzy zadeklarują gromadzenie bioodpadów w przydomowych kompostownikach będą zwolnieni z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie z tych nieruchomości operator nie będzie odbierał frakcji BIO, a właściciel nieruchomości nie będzie mógł przekazywać tej frakcji do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
  • za stwierdzenie braku obowiązkowej segregacji odpadów komunalnych Związek będzie naliczał opłatę podwyższoną dla właściciela danej nieruchomości w wysokości  nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej  niż czterokrotna wysokość stawki podstawowej ustalonej przez Związek;
  • PSZOK (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) będzie przyjmował odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstają w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
  • nieruchomości niezamieszkałe – Zgromadzenie Związku podejmie uchwałę o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) od 1 września 2020 r.

Strefa klienta

BOK