ZCG MG-6

Zrealizowane zadania w ramach projektu Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenia kompetencji kadr

Inwentaryzacja i analiza dostępnych i wykorzystywanych zasobów oraz usług publicznych

O opinie i potrzeby w zakresie usług publicznych zapytają młodych ludzi w wybranych placówkach oświatowych z terenu Związku Celowego Gmin MG-6.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z siedzibą w Cieszynie przeprowadzi na zlecenie Związku Celowego Gmin MG-6 na początku przyszłego tygodnia (24-26 czerwca br.) badanie ankietowe wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Badanie ma celu poznanie potrzeb i opinii młodego pokolenia naszego regionu w kontekście: edukacji, spraw społecznych, komunikacji i kultury. Uzyskane wyniki będą częścią składową większego badania dot. oceny subiektywnych potrzeb i preferencji mieszkańców. Opracowane dane w ramach projektu „Profesjonalizacja usług publicznych na terenie ZCG MG6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych

i doskonalenia kompetencji kadr” posłużą jako obiektywna analiza dla przyszłych wniosków aplikacyjnych tak społecznych jak i inwestycyjnych w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Zespół Projektowy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

„Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenia kompetencji kadr”.

 

Badanie subiektywnych ocen, potrzeb i preferencji mieszkańców

Drugie zadanie w ramach projektu zakończone.

Związek Celowy Gmin MG-6 (gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok i Gorzów Wlkp. ) od 02.01.2013r. do 30.09.2014 r. realizuje projekt: Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenie kompetencji kadr. Projekt jest współfinansowany w 85% ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (POPT 2007-2013) oraz w 15% z budżetu państwa.

Budżet projektu:

  •     kwota ogółem: 729 350 zł,
  •     kwota dotacji: 656 415 zł,
  •     kwota wkładu własnego:72 935 zł.

W ramach działań projektowych Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER z Cieszyna przeprowadziło badanie społeczne pn.”Badanie subiektywnych ocen, potrzeb i preferencji mieszkańców oraz ocena i analiza jakości usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG-G” w zakresie edukacji, kultury, spraw społecznych i transportu publicznego. Badanie miało charakter ilościowy, jego celem było uzyskanie odpowiedzi na temat opinii, zachowań i potrzeb dużych, względnie jednorodnych grup mieszkańców
w zakresie usług edukacyjnych, kulturalnych, usług społecznych, usług transportu publicznego. Wyniki badań pozwoliły na opracowanie Raportu, który wraz z wypracowanymi ekspertyzami stanowić będzie merytoryczny fundament opracowania Ekspertyza Usług Publicznych na terenie Związku Celowego Gmin. Kolejnym zadaniem projektowym jest Konferencja, której głównym celem będzie upowszechnienie wiedzy na temat najlepszych praktyk, przykładów i tendencji występujących w obszarze usług publicznych i zarządzaniu społecznościami lokalnymi.

Opracowała: Małgorzata Pruszkowska
Specjalista ds. obsługi i rozliczenia projektu

Strefa klienta

BOK