ZCG MG-6

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz drogach i placach publicznych:

1) pojemniki o pojemności 60, 80,120, 240, 660,1100, 2200 litrów, w tym także typu „igloo”,

2) pojemniki podziemne i pół-podziemne,

3) worki na odpady komunalne,

4) kosze uliczne.

 

Dla pojemników i worków przeznaczonych do odbioru selektywnie zbieranych odpadów surowcowych ustala się następujące kolory:

1) niebieski – dla papieru, w tym tektury;

2) zielony – dla szkła kolorowego i bezbarwnego;

3) żółty – dla tworzyw sztucznych, metali oraz odpadów z opakowań wielomateriałowych.

4) brązowy - dla odpadów biodegradowalnych i zielonych;

5) czarny - dla odpadów zmieszanych oraz odpadów będących pozostałością odpadów przy prowadzeniu selektywnej zbiórki.

 

Pojemniki podziemne i pół - podziemne, powinny być lokalizowane w przestrzeni publicznej, w lokalizacji umożliwiającej swobodny dojazd i manewrowanie specjalistycznym sprzętem służącym do ich opróżniania.

Gniazda publiczne, wyposażone w pojemniki 1100 litrów, przeznaczone do odbioru selektywnie gromadzonego papieru, w tym tektury, szkła kolorowego i bezbarwnego oraz tworzyw sztucznych wraz z metalami i opakowaniami wielomateriałowymi powinny być lokalizowane w przestrzeni publicznej, głównie w sołectwach oraz dzielnicach miast,
w miejscach umożliwiających swobodny do nich dostęp oraz odbiór przez sprzęt odbierającego odpady.

 

Uwzględniając średnią statystyczną (roczną) masę odpadów komunalnych wytwarzanych przez jedną osobę ustala się następujące minimalne pojemności pojemników dla poszczególnych typów zabudowy, w przypadku nie prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów:

1) w zabudowie jednorodzinnej oraz zabudowie letniskowej:

a) pojemnik 60 litrów na 1 osobę,

b) pojemnik 120 litrów przy 2 i 3 osobach,

c) pojemnik 240 litrów przy 4 – 6 osobach,

d) odpowiednią kombinację pojemników 60 – 120 – 240 litrów, w zależności od większej liczby osób, przy zachowaniu proporcji 60 litrów/osobę;

 

2) w zabudowie wielorodzinnej, stosując pojemniki 1100 litrów lub 2200 litrów, minimalną łączną wielkość pojemników ustala się przy zachowaniu proporcji:

a) 60 litrów/osobę przy odbiorze raz w tygodniu,

b) 40 litrów/osobę przy odbiorze dwa razy w tygodniu;

 

3) dla nieruchomości niezamieszkałych ustala się minimalną pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych, wynoszącą:

a) dla szkół wszelkiego typu, w tym szkół wyższych – 3 litry odpadów komunalnych zmieszanych na każdego ucznia, studenta oraz pracownika,

b) dla żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – 3 litry odpadów komunalnych zmieszanych na każde dziecko oraz pracownika,

c) dla świetlic – 3 litry odpadów komunalnych zmieszanych na osobę zatrudnioną i uczestnika zajęć,

d) dla lokali handlowych – 30 litrów odpadów komunalnych zmieszanych na 10m2 powierzchni całkowitej,

e) dla lokali gastronomicznych – 20 litrów odpadów komunalnych zmieszanych na jedno miejsce konsumpcyjne; dotyczy to także miejsc w tzw. „ogródkach” zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,

f) dla lokali rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - 60 litrów odpadów komunalnych zmieszanych na dziesięciu pracowników,

g) dla instytucji, urzędów, spółdzielni i innych obiektów użyteczności publicznej – 60 litrów odpadów komunalnych zmieszanych na dziesięciu pracowników,

h) dla cmentarzy – 1100 litrów na każde 10.000m2 powierzchni,

i) dla internatów, hoteli, pensjonatów i innych placówek całodziennego pobytu – 15 litrów odpadów komunalnych zmieszanych na jedno łóżko,

j) na każdą działkę (ogród działkowy) – 10 litrów odpadów komunalnych zmieszanych w okresie od 1 marca do 30 listopada;

 

4) Ustalone według powyższych zasad pojemniki nie mogą być mniejsze niż minimalna pojemność, to jest 60 litrów;

 

5) Minimalne pojemności pojemników do zbierania odpadów komunalnych, mają zastosowanie do nieruchomości niezamieszkałych także w przypadku prowadzenia na tych nieruchomościach selektywnej zbiórki odpadów.

 

W odniesieniu do prowadzących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości letniskowych, ustala się następujące minimalne wielkości pojemników do gromadzenia pozostałości odpadów komunalnych:

1) pojemnik 60 litrów na 1 osobę;

2) pojemnik 120 litrów przy 2 i 3 osobach;

3) pojemnik 240 litrów przy 4 – 6 osobach;

4) odpowiednią kombinację pojemników 60 – 120 – 240 litrów, w zależności od większej liczby osób, przy zachowaniu proporcji 60 litrów/osobę.

 

W odniesieniu do zabudowy wielorodzinnej, gdzie prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych, stosując pojemniki 1100 litrów, 2200 litrów, a także pojemniki podziemne lub pół-podziemne, minimalną łączną wielkość pojemników na zmieszane odpady komunalne ustala się przy zachowaniu proporcji:

1) 45 litrów/osobę przy odbiorze raz w tygodniu;

2) 30 litrów/osobę przy odbiorze dwa razy w tygodniu.

 

W celu umożliwienia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscu ich wytwarzania udostępnia się:

1) worki – w zabudowie jednorodzinnej oraz dla nieruchomości letniskowych;

2) pojemniki– w zabudowie wielorodzinnej;

3) pojemniki– w przypadku nieruchomości niezamieszkałych.

 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych prowadzących selektywną zbiórkę odpadów właściciele nieruchomości ustalają, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, niezbędną ilość pojemników przeznaczonych na poszczególne frakcje selektywnie odbierane.

Strefa klienta

BOK