ZCG MG-6

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) pojemniki o pojemności 60, 80,120, 240, 660,1100, 2200 litrów, 2,5 mw tym także typu „igloo”,

2) pojemniki podziemne i pół-podziemne,

3) worki na odpady komunalne.

Dla pojemników i worków przeznaczonych do odbioru selektywnie zbieranych odpadów surowcowych ustala się następujące kolory:

1) niebieski – dla papieru, w tym tektury;

2) zielony – dla szkła kolorowego i bezbarwnego;

3) żółty – dla tworzyw sztucznych, metali oraz odpadów z opakowań wielomateriałowych.

4) brązowy - dla bioodpadów;

5) czarny - dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów.

Pojemniki podziemne i pół - podziemne, powinny być lokalizowane w przestrzeni publicznej, w lokalizacji umożliwiającej swobodny dojazd i manewrowanie specjalistycznym sprzętem służącym do ich opróżniania.

Gniazda publiczne, wyposażone w pojemniki 1100 litrów, przeznaczone do odbioru selektywnie gromadzonego papieru, w tym tektury, szkła kolorowego i bezbarwnego oraz tworzyw sztucznych wraz z metalami i opakowaniami wielomateriałowymi powinny być lokalizowane w przestrzeni publicznej, głównie w sołectwach oraz dzielnicach miast,
w miejscach umożliwiających swobodny do nich dostęp oraz odbiór przez sprzęt odbierającego odpady.

W celu umożliwienia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscu ich wytwarzania udostępnia się:

1) pojemnik/worki – w zabudowie jednorodzinnej oraz dla nieruchomości letniskowych;

2) pojemniki– w zabudowie wielorodzinnej;

3) pojemniki– w przypadku nieruchomości niezamieszkałych.

 

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych,  właściciele nieruchomości ustalają, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie, niezbędną ilość pojemników przeznaczonych na poszczególne frakcje selektywnie odbierane.

Strefa klienta

BOK