ZCG MG-6

System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

System selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 oprócz odbiorów odpadów komunalnych z miejsca ich wytworzenia, a później ich zagospodarowania obejmuje również:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gorzowa Wlkp. oraz pozostałych gmin tworzących ZCG MG-6 znajduje się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Małyszyńskiej 180.

Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych można nieodpłatnie przekazać wszystkie selektywnie gromadzone odpady komunalne, z wyłączeniem zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów będących pozostałością przy prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Odpady selektywnie gromadzone jakie przyjmuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych:

  • papier, tekturę, opakowania z papieru,
  • szkło, odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego,
  • tworzywa sztuczne, w tym opakowania i opakowania wielomateriałowe, metale, w tym odpady opakowaniowe,
  • odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone,
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe,
  • zużyte opony.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych u źródła – meble, inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości raz w miesiącu, po zgłoszeniu do odbierającego odpady.

 

Strefa klienta

BOK