ZCG MG-6

Regulamin PSZOKu

Załącznik do Uchwały Nr X/48/2020
Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6
z dnia 18 lutego 2020 r.

 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

  1. W PSZOKu przyjmuje się nieodpłatnie wszystkie odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, z wyłączeniem niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. oraz bioodpadów wytworzonych w zabudowie jednorodzinnej korzystającej z ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami w przydomowym kompostowniku.
  2. Dostarczający odpady do PSZOK zobowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu bezpieczeństwa obowiązującego na terenie PSZOK.
  3. Właściciele nieruchomości dostarczają odpady komunalne do PSZOK we własnym zakresie oraz są zobowiązani do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu utrzymania  czystości i porządku na terenie ZCG MG-6.
  4. Odpady zebrane w PSZOK, a następnie przekazywane do dalszego zagospodarowania przez  przetwarzających odpady są ewidencjonowane w systemie Związku Celowego Gmin MG-6 oraz podlegają obowiązkowej sprawozdawczości.
  5. Zaleca się, aby selektywnie zebrane odpady surowcowe, to jest papier, szkło, w tym szkło bezbarwne i szkło kolorowe, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz metale, bioodpady dostarczyć do PSZOK w workach bądź innych opakowaniach, umożliwiających ich zważenie.
  6. Odpady przyjmowane przez PSZOK jak np. meble i inne odpady gabarytowe oraz odpady budowlane i rozbiórkowe  (tylko niezanieczyszczone frakcje odpadów budowlanych i rozbiórkowych np. ceramika, czysty gruz ceglany i betonowy) podlegają ważeniu.
  7. Odpady komunalne, takie jak przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, powinny być dostarczone do PSZOK w stanie nie stanowiącym zagrożenia dla bezpieczeństwa oraz życia ludzi (np. nie powinny wykazywać wycieków, istotnych uszkodzeń opakowań itp.).
  8. Zakazuje się umieszczania w odpadach wielkogabarytowych innych odpadów.
  9. Poza wyżej wymienionymi odpadami komunalnymi w PSZOK można przyjmować także inne wytworzone i selektywnie zgromadzone przez właścicieli nieruchomości odpady, w tym między innymi papę, styropian opakowaniowy i budowlany, szkło okienne, tapety, wykładziny podłogowe, jeśli odpady te będą zgromadzone i dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.
  10. Prowadzący PSZOK dokonując zagospodarowania odpadów komunalnych w imieniu Związku Celowego Gmin MG-6, doczyszcza oraz dodatkowo segreguje zebrane odpady surowcowe, w celu ich przygotowania do przekazania przetwórcom odpadów bądź ponownego użytku czy wymiany rzeczy używanych prawidłowo działających.

 

 

Strefa klienta

BOK