ZCG MG-6

Pojemniki podziemne

    Jesteśmy już w trakcie realizacji projektu pt.: „Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gmin – uczestników Związku Celowego Gmin MG-6 z elementami uzupełniającymi”.
W dniu 5 października 2020 roku podpisano umowę na usługę Nadzoru Inwestorskiego a 16 października 2020 roku na roboty budowlane polegające na budowie wraz z wyposażeniem pojemników podziemnych w Gorzowie Wlkp. przy ulicy 30-ego Stycznia.

Prace budowlane przy ul.30-ego Stycznia już są prowadzone. Pojemniki podziemne, które powstaną w tym miejscu to estetyczne i eliminujące zapachy rozwiązanie, które pozwala ograniczyć miejsce przeznaczone na gromadzenie odpadów komunalnych. Jeden pojemnik o pojemności 5m3 zastępuje 6 pojemników 1100 litrowych i aż 50 pojemników 120 litrowych. Na Kwadracie powstaną 2 pojemniki o pojemności 3m3 (na szkło i bioodpady) oraz 4 pojemniki o pojemności 5m3 na pozostałe frakcje (papier, tworzywa sztuczne i metale oraz odpady zmieszane).

Głównym celem projektu jest zmniejszenie poziomu  odpadów  komunalnych podlegających składowaniu oraz stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami poprzez budowę 7 PSZOK z elementami uzupełniającymi. Takie działania, zapewnią mieszkańcom infrastrukturę niezbędną do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów (w celu zapewnienia czystości i porządku na terenach gmin członkowskich), a także pozwolą zwiększyć udział odpadów zebranych selektywnie, w stosunku do wszystkich zebranych odpadów komunalnych na terenach Związku, a co za tym idzie zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie.

Pojemniki podziemne - ekologiczne punkty selektywnej zbiórki odpadów w Gorzowie Wlkp. https://www.facebook.com/watch/?v=302070834522459

W dniu 27.01.2021 roku przeprowadzony został rozruch technologiczny zespołu pojemników podziemnych, zainstalowanych przy ul. 30 Stycznia w Gorzowie Wielkopolskim. Rozruch technologiczny polegał na opróżnieniu kontenerów pojemników podziemnych z próbnie zgromadzonych w kontenerach odpadów przez specjalistyczną śmieciarkę wyposażoną w HDS.

     

 

Strefa klienta

BOK