ZCG MG-6

„Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gmin – uczestników Związku Celowego Gmin MG-6 z elementami uzupełniającymi”

Rozpoczynamy realizacje projektu pt.: „Budowa punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gmin – uczestników Związku Celowego Gmin MG-6 z elementami uzupełniającymi”.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie poziomu  odpadów  komunalnych podlegających składowaniu oraz stworzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami poprzez budowę 7 PSZOK z elementami uzupełniającymi. Takie działania, zapewnią mieszkańcom infrastrukturę niezbędną do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów (w celu zapewnienia czystości i porządku na terenach przedmiotowych gmin), a także będą dążyć do zwiększenia udziału odpadów zebranych selektywnie, w stosunku do wszystkich zebranych odpadów komunalnych na terenach przedmiotowych gmin, a co za tym idzie zmniejszenie ilości odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie. Elementem uzupełniającym budowę PSZOK są pojemniki podziemne i półpodziemne oraz obudowy pojemników. Działanie to jest zgodne z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami gdzie  określone są kierunki  działań  w  zakresie  zapobiegania  powstawaniu  odpadów  oraz  kształtowania  systemu gospodarki odpadami podejmowanych dla osiągnięcia celów. Jednym z nich jest budowa oraz modernizacja infrastruktury technicznej w zakresie selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych. Projekt realizowany będzie na terenie Miasta Gorzowa Wlkp., oraz Gmin: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok.

W Gorzowie 2 PSZOKI, 8 gniazd pojemników półpodziemnych i 1 gniazdo pojemników podziemnych na „Kwadracie”. W Gminach ościennych po 1 PSZOKu na gminę oraz estetyczne obudowy dla gniazd pojemników ustawionych w przestrzeni publicznej (w sumie 40 takich gniazd), na działkach wskazanych przez samorządy.

Cele szczegółowe projektu to głównie:

 • zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie, w stosunku do ilości tych odpadów wytwarzanych w poprzednich latach,
 • ułatwienie dostępności do punktu selektywnego zbierania,
 • umożliwienie mieszkańcom bezpłatnego przekazywania odpadów,
 • przeciwdziałanie mieszaniu zbieranych selektywnie odpadów,
 • zwiększenie świadomości mieszkańców dotyczącej selektywnego zbierania odpadów,
 • podniesienie komfortu życia mieszkańców przedmiotowych gmin,
 • rozwój selektywnego zbierania odpadów na terenach Gmin Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn i Santoka oraz Miasta Gorzowa Wlkp.,
 • zapewnienie mieszkańcom infrastruktury niezbędnej do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów,
 • zwiększenie ilości odpadów selektywnie zbieranych na terenie przedmiotowych gmin,
 • zapobieganie powstawaniu „dzikich wysypisk”,
 • kształtowanie proekologicznej postawy mieszkańców,
 • poprawa stanu środowiska terenów objętych projektem.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 414 562,99 zł brutto. Dofinansowanie w wysokości 4 446 988,78 zł. Projekt jest dofinansowany w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, OSI Priorytetowej 4 „Środowisko i kultura”, Działania 4.2 – Gospodarka odpadami.

Realizację projektu zaplanowano na lata 2020-2022.

 

Strefa klienta

BOK