ZCG MG-6

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2013

Informacja o osiągniętych przez gminę wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania za rok 2013.

W związku z wejściem w życie nowej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ppkt. c ustawy, Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6 informuje, że w roku 2013 Związek Celowy Gmin MG-6 osiągnął:

  •     poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 27,8%,
  •     poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 17,7%,
  •     poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100%.

Powyższe wartości poziomów obliczono zgodnie z art. 3c ust. 2 ustawy w oparciu o Rozporządzenie Ministra Środowiska.

 

 

 

Strefa klienta

BOK