ZCG MG-6

Najczęściej zadawane pytania - Zakres wodno–kanalizacyjny

Gmina

Miejscowość

Ulice mające możliwość podłączenia

Bogdaniec

Bogdaniec

Mickiewicza, Akacjowa, Cmentarna, Dworcowa, Jasna, Kolejowa, Kościelna, Leśna, Ogrodowa, Okrężna, Polna, Przejazdowa, Słowiańska, Szkolna

Motylewo

-

Jenin

Cicha, Dworcowa, Gorzowska, Ogrodowa, Słoneczna

Deszczno

Ciecierzyce

Borkowska, Krokusowa, Osiedlowa, Różana, Wylotowa

Osiedle Poznańskie

Cmentarna, Czereśniowa, Dębowa, Jaworowa, Klonowa, Krótka, Lipowa, Makowa, Morwowa, Ognikowa, Olchowa, Różana, Skwierzyńska, Świetlana, Wrzosowa, Wylotowa

Glinik

Akacjowa, Borowikowa, Dębowa, Grabowa, Jeziorna, Koźlakowa, Kurkowa, Lipowa, Maślakowa, Młyńska, Podgrzybkowa, Poziomkowa, Rodzinna

Karnin

Kąpieliskowa, Letnia, Pogodna, Północna, Promienna, Skwierzyńska, Słoneczna, Tęczowa, Transportowa, Wakacyjna, Wczasowa, Wiosenna

Łagodzin

Bratnia, Cicha, Dobra, Łagodna, Magiczna, Miła, Parkowa, Piękna, Pogodna, Pomocna, Promienna, Przyjazna, Przytulna, Sąsiedzka, Urocza

Ulim

Aksamitna, Główna, Granitowa, Kobaltowa, Koralowa, Kryształowa, Krzemienna, Perłowa, Rubinowa, Szafirowa, Szmaragdowa

Maszewo

Borówkowa, Kręta, Prosta, Rumiankowa, Ruty, Truskawkowa, Tymiankowa

Kłodawa

Kłodawa

Azaliowa, Czereśniowa, Jeziorna, Kwiatowa, Leśna, Magnoliowa, Mazurska, Mironicka, Na skarpie, Polna, Radosna, Spokojna, Strumykowa, Wojcieszycka, Zacisze, Zielna, Żniwna

Różanki

Brzozowska, Dębowa, Gorzowska, Kasztanowa, Klonowa, Kwiatowa, Lipowa, Niepodległości, Ogrodowa, Os. Parkowe, Północna, Sportowa, Wiśniowa, Zielona

Wojcieszyce

Jeziorna, Kasztanowa, Parkowa, Polna, Sportowa, Strzelecka, Wspólna

Santok

Janczewo

-

Santok

Gorzowska, Gralewska, Szkolna, Wodna

Stare Polichno

Lipowa, Cicha, Młyńska, Nadbrzeżna, Os. Leśne, Skwierzyńska, Sosnowa, Sportowa, Szkolna, Wodna

Żwirowa - Owocowa

Chróścik - Małyszyn

Dobra, Folwarczna, Małyszyńska, Nasienna, Okopowa, Rolna, Ustronie, Zbożowa

Kostrzyńska

Górna, Dolna, Wiśniowa, Kostrzyńska, Witnicka

Dekerta - Srebrna

Srebrna, Złota, Koralowa, Rubinowa

Domańskiego

Domańskiego

Warzywna - Rzeczna

Warzywna

Żwirowa - Owocowa

Zagłoby, Alabastrowa, Ametystowa, Arciszewskiego, Barytowa, Bazaltowa, Berylowa, Czechowica, Dolomitowa, Galenowa, Grafitowa, Granitowa, Jaspisowa, Kiemliczów, Komeńskiego, Kmicica, Kredowa, Krzemowa, Kwarcowa, Lazurytowa, Lubienieckiego, Malachitowa, Niemirycza, Onyksowa, Owocowa, Sjenitowa, Skrzetuskiego, Szlichtynga, Taszyckiego, Topazowa, Ukośna, Uranitowa, Wapienna, Wiejska, Wołodyjowskiego, Żwirowa

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) oraz Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) mieszkańcy gmin – uczestnicy Związku Celowego Gmin MG-6 mają obowiązek podłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

Jedyną przesłanką umożliwiającą zwolnienie z obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej jest posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków. Należy przy tym pamiętać, że przydomowa oczyszczalnia musi spełniać warunki techniczne oraz normy dopuszczone  na polskim rynku, a także posiadać niezbędne pozwolenia na użytkowanie.

Przepisy jasno precyzują, że jeśli nieruchomość nie jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, winna być podłączona do istniejącej sieci kanalizacyjnej, przebiegającej przy posesji. Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie ma odstępstw od obowiązku wskazanego w art. 5 ust. 1 pkt 2 także wtedy, gdy mieszkaniec podnosi, że nie ma środków finansowych albo że zainstalowane szczelne szambo spełnia swoją funkcję. Organ, jakim jest w tym przypadku Związek Celowy Gmin MG-6, za niewykonanie decyzji o której mowa w art. 7 ust. 7 w/w ustawy, nakazującej przyłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej, w celu przymuszenia do wykonania przyłącza, może nałożyć grzywnę wymierzaną na podstawie art. 10 ust. 2. Możliwe jest także wszczęcie postępowania w trybie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.) – i nałożenie grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku.

Po sprawdzeniu czy w obrębie miejsca zamieszkania istnieje sieć kanalizacji sanitarnej, należy złożyć w miejscowym zakładzie kanalizacyjnym ( który obsługuje daną sieć kanalizacyjną przylegająca do posesji ) wniosek o wydanie warunków technicznych odprowadzenia ścieków. Po otrzymaniu projektu technicznego, właściciel działki buduje przyłącze od granicy posesji do budynku. Po ułożeniu rur, a przed ich zasypaniem, właściciel zleca wykonanie mapy powykonawczej uprawnionemu geodecie oraz powiadamia Biuro Obsługi zakładu komunalnego, w celu umożliwienia mu dokonania odbioru technicznego, a w dalszej kolejności podpisania umowy na odbiór ścieków.

Niezbędne dokumenty:

 1. protokół odbioru technicznego przyłącza,
 2. mapa powykonawcza,
 3. stan wodomierza w dniu odbioru sieci kanalizacji sanitarnej,
 4. potwierdzenie wniesienia opłaty jednorazowej za odbiór techniczny, wynoszącej w przypadku gmin – 93,90 zł, a w przypadku Gorzowa Wlkp. – 83,94 zł,
 5. w przypadku braku wodomierza, jego instalację należy uzgodnić z przedsiębiorstwem komunalnym.

Informację o możliwości uzyskania dofinansowania do budowy przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej można uzyskać w odpowiednim do miejsca zamieszkania urzędzie gminy/miasta.

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek wraz z załącznikami – wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
  1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedzibę przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie,
  2. określenie przedmiotu i obszaru działalności,
  3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
  4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
  5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
  6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu
   jej prowadzenia,
  7. miejsce prowadzenia działalności  (tj. lokalizacja bazy sprzętowo-magazynowej, parkowania pojazdów oraz sprzętu specjalistycznego i urządzeń technicznych, itp.):
 2. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną ( kserokopia aktualnej umowy ).
 3. W celu potwierdzenia informacji opisanych we wniosku, przedsiębiorca powinien:
  1. przedłożyć dokument potwierdzający posiadanie bazy techniczno-biurowej i tytułu prawnego do terenu,
  2. aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu  składek
   na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku) albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań z obowiązkiem zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia”,
  3. aktualny (tj. wydany lub potwierdzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku) odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zgodnej z zakresem działalności objętej wnioskiem,
  4. dołączyć wykaz posiadanych środków technicznych (pojazdy, urządzenia i inny sprzęt - wymienić jakie) oraz dokument potwierdzający prawo do posiadanych środków transportu ( kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów ) oraz kopie dokumentów potwierdzających ważny przegląd techniczny, ubezpieczenie OC.

 

Wniosek należy złożyć do Biura Związku Celowego Gmin MG-6 ul. Warszawska 6,
lokal nr 106, 66-400 Gorzów Wlkp.

Za wydanie zezwolenia należy wnieść na podany poniżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.  opłatę skarbową w wysokości 107,00 zł

Numer konta: 44 1020 5402 0000 0302 0325 6575.

Strefa klienta

BOK