ZCG MG-6

Deklaracja

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE


Pamiętaj! o obowiązku złożenia deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca – PIERWSZA DEKLARACJA,
- w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana – NOWA DEKLARACJA - Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
- Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych zamieszczonych w pierwotnej deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych itp. – KOREKTA JUŻ ZŁOŻONEJ DEKLARACJI

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem sytuacji dotyczącej śmierci mieszkańca. W przypadku śmierci mieszkańca złożenie NOWEJ DEKLARACJI jest możliwe w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.


Miejsce składania deklaracji

Biuro Związku Celowego Gmin MG-6,
ul. Warszawska 6, lokal nr 106,
66-400 Gorzów Wlkp.A. Obowiązek złożenia deklaracjidata obowiązywania deklaracji
data zaistnienia zmian

data zaistnienia zmian


B. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji
C. Dane zobowiązanego do złożenia deklaracji


C.1 Dane współwłaściciela/współmałżonka osoby składającej deklarację


C.2 Dane identyfikacyjne współwłaścicielaD. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalneE. Adres zamieszkania / Adres siedziby -F. Adres do korespondencji -G. Oświadczenie podmiotu składającego deklarację

Na terenie nieruchomości, wskazanej w części D niniejszej deklaracji stawka za odbiór odpadów komunalnych wynosi: 38 zł / osobę
zł/miesiąc


H. Oświadczenie o posiadaniu przydomowego kompostownika

(Dotyczy tylko budynku jednorodzinnego)

Wysokość zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady wynosi 5 zł

-
=


I. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH

Zaznacz poniżej załączniki, które chcesz dołączyć do deklaracjiJ. UWAGI I WYJAŚNIENIA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ

Po wygenerowaniu dokumentów wydrukuj, podpisz i złóż osobiście lub wyślij do Biura Związku!
Jeżeli posiadasz elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany, złóż deklarację za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
PAMIĘTAJ! DEKLARACJA NIEPODPISANA JEST NIEWAŻNA!!!Strefa klienta

BOK