ZCG MG-6

Deklaracja

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE


Pamiętaj! o obowiązku złożenia deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca – PIERWSZA DEKLARACJA,
- w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana – NOWA DEKLARACJA - Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
- Właściciel nieruchomości może złożyć korektę deklaracji służącą poprawieniu (skorygowaniu) danych zamieszczonych w pierwotnej deklaracji, jako podanych niezgodnie ze stanem faktycznym, błędnych, omyłkowych itp. – KOREKTA JUŻ ZŁOŻONEJ DEKLARACJI

Właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokości zobowiązania za okres wsteczny, z wyjątkiem sytuacji dotyczącej śmierci mieszkańca. W przypadku śmierci mieszkańca złożenie NOWEJ DEKLARACJI jest możliwe w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.


Miejsce składania deklaracji

Biuro Związku Celowego Gmin MG-6,
ul. Warszawska 6, lokal nr 106,
66-400 Gorzów Wlkp.A. Obowiązek złożenia deklaracjidata obowiązywania deklaracji
data zaistnienia zmian
data zaistnienia zmian


B. Podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji
C. Dane zobowiązanego do złożenia deklaracji


C.1 Dane współmałżonka osoby składającej deklaracjęD. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalneE. Adres zamieszkania / Adres siedziby -F. Adres do korespondencji -G. Oświadczenie podmiotu składającego deklarację

Na terenie nieruchomości, wskazanej w części D niniejszej deklaracji stawka za odbiór odpadów komunalnych wynosi: 32 zł / osobę
zł/miesiąc


H. Oświadczenie o posiadaniu przydomowego kompostownika

(Dotyczy tylko budynku jednorodzinnego)

Wysokość zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady wynosi 5 zł

-
=


I. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH

Zaznacz poniżej załączniki, które chcesz dołączyć do deklaracjiPo wygenerowaniu dokumentów wydrukuj, podpisz i złóż osobiście lub wyślij do Biura Związku!
Jeżeli posiadasz elektroniczny podpis kwalifikowany lub profil zaufany, złóż deklarację za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.
PAMIĘTAJ! DEKLARACJA NIEPODPISANA JEST NIEWAŻNA!!!Strefa klienta

BOK