ZCG MG-6

Deklaracja

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE


Miejsce składania deklaracji

Biuro Związku Celowego Gmin MG-6,
ul. Warszawska 6, lokal nr 106,
66-400 Gorzów Wlkp.A. Obowiązek złożenia deklaracjidata obowiązywania deklaracji
data zaistnienia zmian
data zaistnienia zmian


B. Określenie składającego deklarację
C. Dane składającego deklaracjęD. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalneE. Oświadczenie składającego deklarację na dzień sporządzenia deklaracjiF. Adres zamieszkaniaAdres siedziby -G. Adres do korespondencji -H. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości niezamieszkałe

(iloczyn liczby pojemników oraz stawki opłaty)

Stawkę opłaty należy rozumieć jako stawkę miesięczną za opróżnienie pojemnika o określonej pojemności


Formularz dotyczący odpadów zbieranych selektywnie


W poniższe 4 pola wypełnione kolorem zielonym można wpisać wybraną przez siebie pojemność dodatkowych kontenerów na odpady do prowadzenia selektywnej zbiórki. Stawka opłaty, w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych, wynosi:
- 50 zł za każde 100 litrów pojemności kontenerów o pojemności poczynając od 2,5 m3 (przeznaczony do gromadzenia odpadów będących pozostałością po selekcji odpadów komunalnych);
- 15 zł za każde 100 litrów pojemności kontenerów o pojemności poczynając od 2,5 m3 (przeznaczony do gromadzenia odpadów selektywnie gromadzonych).
UWAGA! Najpierw należy wpisać pojemność kontenera w litrach (minimum to 2500 l = 2,5 m3), a następnie wybrać ilość. System dynamicznie obliczy stawkę za odbiór oraz kwotę. Te same wpisane wielkości kontenerów zostaną przepisane do pól formularza w części dotyczącej pojemników na odpady selektywne i można wykorzystać je do wyboru dodatkowych kontenerów na odpady selektywnie gromadzone.

Pojemniki na odpady będące pozostałością odpadów niesegregowanych (zmieszanych)

Pojemniki na odpady selektywne
zł/ miesiąc

H.2. Ryczałt za domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

zł/ rok

Formularz dotyczący odpadów niesegregowanych


W poniższe 4 pola wypełnione kolorem zielonym można wpisać wybraną przez siebie pojemność dodatkowych kontenerów na odpady. Stawka opłaty, w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów komunalnych, wynosi 50 zł za każde 100 litrów pojemności kontenerów o pojemności poczynając od 2,5 m3.
UWAGA! Najpierw należy wpisać pojemność kontenera w litrach (minimum to 2500 l = 2,5 m3), a następnie wybrać ilość. System dynamicznie obliczy stawkę za odbiór oraz kwotę.I. Informacje o załącznikach

Zaznacz poniżej załączniki, które chcesz dołaczyć do deklaracjiPo wygenerowaniu dokumentów wydrukuj, podpisz i wyślij do Biura Związku!
PAMIĘTAJ! DEKLARACJA NIEPODPISANA JEST NIEWAŻNA!!!Strefa klienta

BOK