ZCG MG-6

Zakres działalności

Związek Celowy Gmin MG-6 realizuje powierzone mu przez gminy członkowskie kompetencje. Działania podejmowane są na obszarze miasta Gorzów Wlkp. oraz gmin wiejskich : Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok.

Związek Celowy Gmin w swojej działalności zajmuje się następującymi dziedzinami:

  • gospodarowaniem odpadami komunalnymi,  
  • zaopatrywaniem mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków komunalnych w ramach zadania dofinansowanego z funduszu spójności.

Obszar działania Związku Celowego Gmin MG-6 stanowi część Regionu Północnego, ustalonego  Uchwałą Nr XXX/281/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 10 września 2012 roku, w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 r., oraz jego aktualizacjami, jako obszar gospodarowania odpadami komunalnymi.

Plan gospodarki odpadami

Zgodnie z uchwałą Zgromadzenia ZCG MG-6 obszar działania Związku został podzielony na trzy sektory gospodarki odpadami.

Sektor I – składający się z gmin wiejskich (Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Lubiszyn, Santok).

Sektor II oraz III – obszar miasta Gorzów Wlkp., podzielony według ulic.

Adekwatnie do tego podziału organizowane są przetargi na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Systemem odbioru i zagospodarowania odpadów uchwałą Zgromadzenia ZCG MG-6 objęto nieruchomości zarówno zamieszkałe jak i niezamieszkałe. Ustalono także stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, różnicując je w zależności od prowadzenia lub braku prowadzenia selekcji odpadów. W przypadku nieruchomości zamieszkałych opłaty są ustalane w zależności od liczby osób zamieszkujących dana nieruchomość. Natomiast w przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata jest zależna od wielkości zastosowanego pojemnika. Podjęto także decyzję, że ZCG MG-6 przejmuje na siebie obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. Natomiast obowiązkiem właścicieli lub zarządców nieruchomości jest ustalenie miejsca ich posadowienia na danej nieruchomości. Operatorzy systemu zostali zobowiązani do dbałości o stan sanitarny i techniczny pojemników, które pozostają ich własnością.

W uzupełnieniu systemu gospodarki odpadami, wykonując obowiązki nałożone ustawą o utrzymaniu czystości porządku w gminach, ustanowiono Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Jest on zlokalizowany w Gorzowie Wlkp. Przy ul. Małyszyńskiej 180. Dodatkowo, w gminach wiejskich, działają Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, usytuowane w następujących miejscach:

BOGDANIEC  Jenin, ul. Leśna 5 - parking przy sali wiejskiej

DESZCZNO    Maszewo   dz. nr 56/7 – za budynkiem Centrum Spotkań Artystycznych – Kotłownia Pomysłów

KŁODAWA     Różanki, ul. Myśliwska - teren oczyszczalni ścieków

LUBISZYN     Lubiszyn, ul. Myśliborska - za ośrodkiem zdrowia

SANTOK         Santok, ul. Gorzowska 37 - plac Gminnego Ośrodka Kultury

 

Zebrane na terenie działania Związku odpady komunalne są kierowane do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, prowadzonej przez Zakład Utylizacji Odpadów w Gorzowie Wlkp., położonym przy ul. Małyszyńskiej 180.

Związek Celowy Gmin MG-6, w ramach kompetencji ustalonych przyjętym Statutem, uchwala akty prawa miejscowego także w zakresie zaopatrzenia nieruchomości w wodę oraz odprowadzania z nich ścieków, między innymi w postaci regulaminów zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Zatwierdza także, przedkładane przez przedsiębiorstwa taryfy za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Związek Celowy Gmin MG-6 współpracuje z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gorzowie Wlkp. w zakresie realizacji projektu dofinansowanego w ramach funduszu spójności z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6”. Przedmiotowy projekt przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej na terenie wymienionych gmin wiejskich oraz miasta Gorzowa Wlkp.

Strefa klienta

BOK