ZCG MG-6

Statut ZCG MG-6

UCHWAŁA NR VIII/29/2012
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN MG-6
z dnia 16 stycznia 2012 r.

w sprawie nadania Statutu Związku Celowego Gmin MG-6

Na podstawie art. 67 ust.1i 3 ustawy z  dnia 8 marca 1990r. o  samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala się, co następuje:

Statut Związku Celowego Gmin MG – 6

 

§ 1. 1. Tworzy się Związek Celowy Gmin MG – 6, zwany dalej Związkiem, działający na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

2. W skład Związku wchodzą następujące gminy:
1) Bogdaniec
2) Deszczno
3) Gorzów Wlkp.
4) Kłodawa
5) Lubiszyn
6) Santok

3. Siedzibą Związku jest Gorzów Wlkp.


§ 2. Związek posiada osobowość prawną.


§ 3. Do zadań Związku należy wspólne planowanie i  wykonywanie zadań z  zakresu ochrony środowiska w  dziedzinie gospodarki odpadami, opieki nad zwierzętami, infrastruktury technicznej i społecznej, gospodarki komunalnej oraz turystyki.


§ 4. Związek tworzy się na czas nieokreślony.


§ 5. 1. Przystąpienie gminy do Związku wymaga Uchwały o przystąpieniu do Związku i przyjęcia jego statutu przez radę zainteresowanej gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

2. Założyciele Związku stają się jego członkami z dniem ogłoszenia statutu.

3. Przystąpienie nowego członka do Związku wymaga zgody Zgromadzenia Związku.


§ 6. 1. Członkowie Związku są obowiązani do ponoszenia kosztów wspólnej działalności poprzez opłacanie rocznej składki, której wysokość ustalona zostanie przez Zgromadzenie Związku.

2. Składki członkowskie płatne są z góry w czterech równych ratach do 15 dnia każdego kwartału. Opóźnienie w  płatności którejkolwiek z  rat spowoduje naliczenie odsetek ustawowych od dnia wymagalności każdej raty do dnia zapłaty

3. Gminy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Związek.

4. Do gospodarki finansowej Związku stosuje się odpowiednio przepisy o  gospodarce finansowej gmin.


§ 7. Organami Związku są: Zgromadzenie i Zarząd.


§ 8. 1. Zgromadzenie Związku zwane dalej „Zgromadzeniem” jest organem stanowiącym i kontrolnym Związku.

2. W  skład Zgromadzenia Związku wchodzi po dwóch przedstawicieli gmin uczestniczących w Związku, w tym wójt (prezydent, burmistrz) oraz wybrany przez właściwą radę gminy przedstawiciel.

3. Każdy przedstawiciel gminy ma jeden głos.

4. Na wniosek wójta (prezydenta, burmistrza), rada gminy może powierzyć reprezentowanie gminy jego zastępcy bądź radnemu.


§ 9. Kadencja Zgromadzenia równa jest kadencji rad gmin. Przedstawiciele ustępujący w  skutek upływu kadencji pełnią swe obowiązki do czasu ukonstytuowania się Zgromadzenia w  nowym składzie.


§ 10. Do zadań Zgromadzenia należy podejmowanie uchwał w sprawach:
1) ustalania kierunków działania Związku,
2) ustalania wysokości składek członkowskich oraz terminów ich płatności,
3) uchwalania rocznego budżetu Związku,
4) zmiany statutu Związku,
5) wyboru Zarządu Związku oraz komisji Związku,
6) rozpatrywania i zatwierdzania sprawozdań Zarządu i udzielanie absolutorium,
7) ustalania wysokości pokrywania strat Związku przez jego członków,
8) rozwiązania i likwidacji Związku,
9) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.


§ 11. 1. Zgromadzenie wybiera ze  swego grona Przewodniczącego i  Wiceprzewodniczącego bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym.

2. Odwołanie Przewodniczącego i  Wiceprzewodniczącego Zgromadzenia następuje na wniosek co najmniej 1/3 statutowego składu Zgromadzenia, w trybie określonym w ust. 1.


§ 12. 1. Do zadań Przewodniczącego Zgromadzenia należy:
1) zwoływanie posiedzeń Zgromadzenia,
2) przewodniczenie w obradach Zgromadzenia,
3) kierowanie pracami Zgromadzenia.
2. Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia organizuje oraz przewodniczy obradom Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.


§ 13. 1. Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Przewodniczącego w  miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. O  posiedzeniu Zgromadzenia Zarząd powiadamia członków najpóźniej 7 dni przed terminem Zgromadzenia, dostarczając jednocześnie porządek obrad oraz niezbędne dokumenty.

3. Posiedzenie nadzwyczajne może zostać zwołane na wniosek Zarządu lub co najmniej ¼ członków Związku.

4. Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. Protokół winien być odczytany i  przyjęty przez Zgromadzenie na następnym posiedzeniu.


§ 14. 1. Zgromadzenie podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków.

2. Członek Zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw w  stosunku do Uchwały Zgromadzenia w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.

3. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego rozpatrzenia sprawy.

4. Sprzeciw nie może być zgłoszony do uchwały podjętej w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy.


§ 15. 1. Organem wykonawczym Związku jest Zarząd Związku, zwany dalej „ Zarządem”.

2. Zarząd składa się z 6 osób, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.

3. Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zarządu bezwzględną większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu jawnym. W tym samym trybie wybiera się pozostałych członków Zarządu, na wniosek Przewodniczącego.

4. Zarząd wybierany jest na okres kadencji rad gmin. Po upływie kadencji rad gmin Zarząd działa do dnia wybory nowego Zarządu.

5. Zgromadzenie może odwołać Przewodniczącego Zarządu, na wniosek ¼ członków Zgromadzenia lub 2/3 członków Zarządu, większością głosów statutowej liczby członków Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. Odwołanie Przewodniczącego jest jednoznaczne z odwołaniem Zarządu.

6. Wcześniejsze odwołanie poszczególnych członków Zarządu może nastąpić w przypadku:
1) złożenia rezygnacji przez członka Zarządu,
2) odwołania przez radę gminy,
3) odwołania przez Zgromadzenie z uwagi na nie wywiązanie się z obowiązków członka Zarządu.


§ 16. 1. Do zadań Zarządu należy:
1) pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych Związku,
2) bieżące kierowanie działalnością Związku,
3) przygotowywanie projektów uchwał i umów,
4) realizacja uchwał Zgromadzenia,
5) przygotowanie projektu budżetu,
6) przygotowanie dokumentów przetargowych dla realizacji inwestycji ze środków pozyskanych z funduszy pomocowych,
7) wybór inżyniera kontraktu,
8) przygotowanie uchwał Zgromadzenia Związku,
9) wykonywanie budżetu Związku,
10) składanie Zgromadzeniu Związku sprawozdania z działalności, wykonania planu finansowego oraz stanu majątkowego Związku.


§ 17. 1. Do kompetencji przewodniczącego Zarządu Związku należy:
1) reprezentowanie Zarządu Związku na zewnątrz,
2) podpisywanie umów i porozumień,
3) kierowanie pracą Zarządu,
4) składanie sprawozdań z pracy Zarządu.
2. Do reprezentowania Związku uprawniony jest Przewodniczący Zarządu lub dwóch Członków Zarządu działających łącznie.


§ 18. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 4 osób wybieranych spośród członków Zgromadzenia na okres jego kadencji.

2. W  skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić Przewodniczący i  Wiceprzewodniczący Zgromadzenia, a także członkowie Zarządu i pracownicy Biura Związku.

3. Komisja Rewizyjna kontroluje Zarząd we wszystkich strefach działalności pod kątem legalności, celowości, rzetelności i gospodarności.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierani są w głosowaniu jawnym. Wybory przeprowadza się odrębnie na funkcję Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego.

5. Członkiem komisji zostaje ten kandydat, który w danym głosowaniu uzyskał największą liczbę głosów.


§ 19. 1. Majątek Związku stanowią wniesione ruchomości, nieruchomości i składki gmin wchodzących w skład Związku.

2. Majątek Związku jest odrębny od majątku uczestników Związku i jest odrębnie zarządzany.3. Na dochody Związku składają się między innymi:
1) wkłady członkowskie,
2) roczne składki,
3) dochody z działalności Związku
4) darowizny, spadki i zapisy, dotacje,
5) wpływy z majątku Związku,
6) wpływy z ofiarności publicznej.

4. Księgowość Związku jest prowadzona odrębnie od księgowości poszczególnych członków Związku.

5. Zarząd obowiązany jest do prowadzenia księgowości Związku w oparciu o zasady określone w odrębnych przepisach.

6. Najpóźniej na trzy miesiące po zakończeniu roku obrotowego Zarząd składa Zgromadzeniu sprawozdania z  działalności, z  wykonania planu finansowego oraz odnośnie stanu majątkowego Związku.

7. Członkowie Związku uczestniczą w  kosztach wspólnej działalności, zyskach i  stratach Związku proporcjonalnie do wniesionych wkładów członkowskich.


§ 20. 1. Związek korzysta z majątku członków na zasadach dzierżawy, najmu lub użytkowania.

2. Obiekty i urządzenia Związku służą realizacji jego zadań i mają zaspokajać potrzeby mieszkańców gmin członków Związku.

3. Z obiektów i urządzeń Związku, jego członkowie korzystają na równych zasadach.

4. Zgromadzenie Związku określa, w drodze uchwały, zasady korzystania z obiektów i urządzeń Związku w przypadkach spornych oraz zasady korzystania z nich przez inne podmioty spoza Związku.

5. Koszty i nakłady pozostające w związku z obiektami i urządzeniami Związku oraz z robotami, usługami pokrywają członkowie Związku proporcjonalnie do wniesionych wkładów.

6. Niepodzielne składniki majątkowe Związku pozostają w nim w przypadku wystąpienia członka ze Związku, jeżeli Związek nie mógłby bez nich prawidłowo wykonywać swoich zadań statutowych na rzecz swoich pozostałych członków.

7. W sytuacji uregulowanej ust. 6 następuje finansowe rozliczenie wkładu członka.

8. Byli uczestnicy odpowiadają w powyższych granicach za wszelkie zobowiązania Związku powstałe do chwili ich wystąpienia lub usunięcia ze Związku.


§ 21. Członkostwo w Związku ustaje z dniem podjęcia uchwały Zgromadzenia wskutek:
1) wystąpienia członka ze Związku na podstawie uchwały rady gminy,
2) usunięcia członka ze  Związku – w  razie udowodnionego działania na szkodę Związku, bądź niedostosowania się do przepisów obowiązujących w Związku, a zwłaszcza do postanowień statutu,
3) likwidacji Związku.


§ 22. Zgromadzenie podejmuje uchwałę o likwidacji Związku na podstawie bezwzględnej większości uchwał rad gmin – członków Związku.


§ 23. 1. Zgromadzenie powołuje likwidatora, do którego obowiązków należy przeprowadzenie kontroli dokumentacji Związku, ustalenie stanu majątku Związku i opracowanie planu likwidacji.

2. Plan likwidacji zatwierdza Zgromadzenie.


§ 24. Nadzór nad Związkiem sprawuje Wojewoda Lubuski i Regionalna Izba Obrachunkowa z siedzibą w Zielonej Górze.


§ 25. Związek podlega rejestracji w rejestrze związków międzygminnych prowadzonym przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej.


§ 26. Tracą moc uchwały:
1) Statut Związku Celowego Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. wpisany do rejestru Związków Międzygminnych pod pozycją 191 z  datą 21 grudnia 1999r. ogłoszonego w  Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z  1999r. Nr 41, poz. 443, zm. z  2002r. Nr 56, poz. 682; zm. z  2008r. Nr. 99,poz. 1474.
2) Uchwała Nr 5 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin z dnia 16.01.2001r. w sprawie zmiany nazwy Związku Międzygminnego zarejestrowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Rzeczpospolitej Polskiej w  dniu 21.12.1999 r. pod nazwą „Związek Celowy Gmin z  siedzibą w Gorzowie Wlkp.” na „Związek Celowy Gmin MG-6 z siedzibą w Gorzowie Wlkp.”
3) Uchwała Nr 6 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin z  dnia 13.02.2001r. w  sprawie przyjęcia zmienionego statutu Związku Celowego Gmin.
4) Uchwała Nr 12 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z  dnia 14.05.2002r. w  sprawie dokonania zmian w Statucie Związku Celowego Gmin MG-6.
5) Uchwała Nr 22 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 09.12.2003r. w sprawie zmian w statucie Związku Celowego Gmin MG-6.
6) Uchwała LII/2005 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Gmin MG-6.
7) Uchwała Nr IX/13/2008 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 27 czerwca 2008r. w sprawie zmiany Statutu Związku Celowego Gmin MG-6.


§ 27. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Celowego Gmin MG-6


§ 28. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący Zgromadzenia
Związku Celowego Gmin MG-6
Tadeusz Koper

Strefa klienta

BOK