ZCG MG-6

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od dnia 1 listopada 2023 r. na terenie Związku Celowego Gmin MG-6 obowiązywać będzie nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wyniesie 38,00 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Mieszkańcy, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, nadal mogą skorzystać z częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszącego 5,00 zł od nieruchomości – możliwość zwolnienia dotyczy tylko budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, będzie wynosić 76,00 zł miesięcznie w przeliczeniu na jedną osobę zamieszkującą nieruchomość, co stanowi dwukrotność stawki podstawowej.

Zmianie ulegają także stawki opłaty za każdy pojemnik, o określonej pojemności, dla każdej frakcji odpadów komunalnych, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

1) o pojemności 60 litrów – w wysokości 13,00 zł;

2) o pojemności 80 litrów – w wysokości 16,00 zł;

3) o pojemności 120 litrów – w wysokości 25,00 zł;

4) o pojemności 240 litrów – w wysokości 50,00 zł;

5) o pojemności 660 litrów – w wysokości 138,00 zł;

6) o pojemności 1100 litrów – w wysokości 229,00 zł;

7) o pojemności 2200 litrów – w wysokości 458,00 zł;

8) o pojemności 2,5m³ – w wysokości 521,00 zł;

9) 21,00 zł za każde 100 litrów pojemności kontenera o pojemności powyżej 2,5m³.

Stawka opłaty podwyższonej dla ww. nieruchomości, jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny została ustalona w wysokości dwukrotności wysokość stawek opłat ustalonych powyżej.

W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości nie mają obowiązku zmiany deklaracji. Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zostaną  zawiadomieni listownie o obowiązującej ich wysokości opłaty.

Podwyżka jest wynikiem częściowego uznania roszczeń Operatorów obsługujących obszar Związku: gminy ościenne -  konsorcjum firm Eko-Myśl i Zuo Clean City oraz Gorzów firma Inneko.

Operatorzy kalkulowali oferty do przetargu na przełomie 2021 i 2022 roku, jeszcze w sytuacji gospodarczej sprzed agresji Rosji na Ukrainę.  Te okoliczności, których działając z pełną starannością, nie można było wówczas przewidzieć, spowodowały wzrosty cen w polskiej gospodarce (paliwo, energia, wynagrodzenia, stopy procentowe itp.) , mające istotny wpływ na branżę odpadową.

Przedstawione roszczenia mieszczące się w przedziale między 21 a 30%  zostały poddane badaniu niezależnego Eksperta w branży odpadowej, który ustalił, że podwyżka, w przypadku wszystkich sektorów, powinna się zawrzeć pomiędzy 9,99 a 19,6%.

W celu wypracowania porozumienia wsparto się mediatorem, który doprowadził do  podpisania ugód mediacyjnych zaspokajających część roszczeń operatorów, ale przynoszonych podwyżkę ich wynagrodzenia o 15%.

W wyniku zapisów ugód mediacyjnych, zatwierdzonych przez Sąd Okręgowy w Szczecinie VIII Wydział  Gospodarczy,  nastąpiło podpisanie aneksów do umów na realizację usług polegających na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości pozostających w zorganizowanym przez ZCG MG-6 systemie odbioru odpadów komunalnych.

W wyniku powyższych rozstrzygnięć uznano częściowo roszczenia operatorów o podwyżkę wynagrodzenia, co bezpośrednio przekłada się na koszty funkcjonowania całego systemu odbioru odpadów na terenie Związku. Wobec powyższego nastąpiła konieczność zaktualizowania stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości.

Strefa klienta

BOK