ZCG MG-6

Deklaracja

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE


Pamiętaj! o obowiązku złożenia deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie:
- 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
- 14 dni od dnia, w którym nastąpiły zmiany danych określonych w deklaracji lub danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Miejsce składania deklaracji

Biuro Związku Celowego Gmin MG-6,
ul. Warszawska 6, lokal nr 106,
66-400 Gorzów Wlkp.A. Obowiązek złożenia deklaracjidata obowiązywania deklaracji
data zaistnienia zmian
data zaistnienia zmian


B. Określenie składającego deklarację
C. Dane składającego deklarację


C.1 Dane współmałżonka osoby składającej deklarację - dane nieobowiązkoweD. Adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalneE. Oświadczenie składającego deklarację na dzień sporządzenia deklaracjiF. Adres zamieszkaniaAdres siedziby -G. Adres do korespondencji -H. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe

(iloczyn liczby osób zamieszkałych oraz stawki opłaty)
zł/osobę/miesiąc
zł/miesiąc


I. INFORMACJE O ZAŁĄCZNIKACH

Zaznacz poniżej załączniki, które chcesz dołączyć do deklaracjiPo wygenerowaniu dokumentów wydrukuj, podpisz i wyślij do Biura Związku!
PAMIĘTAJ! DEKLARACJA NIEPODPISANA JEST NIEWAŻNA!!!Strefa klienta

BOK