ZCG MG-6

Zmiana stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych

poniedziałek, 19 listopada 2018

Na podstawie Uchwały nr XLII/98/2018 Zgromadzenia Związku Celowego Gmin MG-6 z dnia 7 listopada 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty (Dz. Urz. Województwa Lubuskiego z dnia 9 listopada 2018 r., poz. 2590) od dnia 1 stycznia 2019 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić:

  • 15 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane są w sposób selektywny,
  • 22 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeżeli odpady komunalne zbierane i odbierane nie są w sposób selektywny.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych utrzymywały się na niezmienionym poziomie od czerwca 2015 roku.

Zmiana stawki opłaty spowodowana jest wyższymi kosztami wykonania usługi polegającej na odbiorze, transporcie, zbieraniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych, a głównymi czynnikami mającymi wpływ na ich wzrost są: podwyżka opłat za umieszczenie odpadów na składowisku (opłata marszałkowska), wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę, skokowy wzrost paliw, wzrost ilości odpadów komunalnych oraz obowiązek segregacji na 5 frakcji.

Zmiana stawki opłaty nie będzie powodowała konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, a obowiązek jej uiszczania będzie się odbywał na podstawie zawiadomień, które właściciele/zarządcy nieruchomości w najbliższym czasie otrzymają od Zarządu Związku Celowego Gmin MG-6.

Jednocześnie przypominamy o obowiązku zmiany deklaracji, w terminie 14 dni,  w przypadku, gdy w gospodarstwie domowym przybędzie lub ubędzie domowników oraz gdy zostanie podjęta decyzja o zmianie sposobu gromadzenia odpadów (selektywny/nieselektywny).

Strefa klienta

BOK