ZCG MG-6

Inwentaryzacja i analiza dostępnych i wykorzystywanych zasobów oraz usług publicznych świadczonych przez Związek Celowy Gmin MG-6

O opinie i potrzeby w zakresie usług publicznych zapytają młodych ludzi w wybranych placówkach oświatowych z terenu Związku Celowego Gmin MG-6.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych Delta Partner z siedzibą w Cieszynie przeprowadzi na zlecenie Związku Celowego Gmin MG-6 na początku przyszłego tygodnia (24-26 czerwca br.) badanie ankietowe wśród młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Badanie ma celu poznanie potrzeb i opinii młodego pokolenia naszego regionu w kontekście: edukacji, spraw społecznych, komunikacji i kultury. Uzyskane wyniki będą częścią składową większego badania dot. oceny subiektywnych potrzeb i preferencji mieszkańców. Opracowane dane w ramach projektu „Profesjonalizacja usług publicznych na terenie ZCG MG6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych

i doskonalenia kompetencji kadr” posłużą jako obiektywna analiza dla przyszłych wniosków aplikacyjnych tak społecznych jak i inwestycyjnych w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.

Zespół Projektowy

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

„Profesjonalizacja usług publicznych na terenie Związku Celowego Gmin MG – 6 poprzez diagnozę potrzeb społecznych i doskonalenia kompetencji kadr”

Strefa klienta

BOK